Font.FromHdc(IntPtr) Metoda

Definicja

Tworzy Font z określonego dojścia systemu Windows do kontekstu urządzenia.Creates a Font from the specified Windows handle to a device context.

public:
 static System::Drawing::Font ^ FromHdc(IntPtr hdc);
public static System.Drawing.Font FromHdc (IntPtr hdc);
static member FromHdc : nativeint -> System.Drawing.Font
Public Shared Function FromHdc (hdc As IntPtr) As Font

Parametry

hdc
IntPtr

Uchwyt do kontekstu urządzenia.A handle to a device context.

Zwraca

Font

FontTa metoda tworzy.The Font this method creates.

Wyjątki

Czcionka określonego kontekstu urządzenia nie jest czcionką TrueType.The font for the specified device context is not a TrueType font.

Uwagi

Aby ta metoda działała, hdc parametr musi zawierać uchwyt do kontekstu urządzenia, w którym zaznaczona jest czcionka.For this method to work, the hdc parameter must contain a handle to a device context in which a font is selected. Ta metoda nie będzie współdziałać z hdc dojściem uzyskanym z Graphics obiektu GDI+, ponieważ hdc nie wybrano czcionki dla dojścia.This method will not work with an hdc handle acquired from a GDI+ Graphics object because the hdc handle does not have a font selected.

Dotyczy