Font.SystemFontName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę czcionki systemowej, jeśli IsSystemFont zwraca wartość true .Gets the name of the system font if the IsSystemFont property returns true.

public:
 property System::String ^ SystemFontName { System::String ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string SystemFontName { get; }
public string SystemFontName { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.SystemFontName : string
member this.SystemFontName : string
Public ReadOnly Property SystemFontName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa czcionki systemowej, jeśli IsSystemFont zwraca true ; w przeciwnym razie, pusty ciąg ("").The name of the system font, if IsSystemFont returns true; otherwise, an empty string ("").

Atrybuty

Uwagi

Nazwa zwrócona przez SystemFontName Właściwość będzie jedną z elementów członkowskich SystemFonts , konwertowana na ciąg.The name returned by the SystemFontName property will be one of the members of the SystemFonts, converted to a string.

Dotyczy