Font.Underline Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy Font jest podkreślona.Gets a value that indicates whether this Font is underlined.

public:
 property bool Underline { bool get(); };
public bool Underline { get; }
member this.Underline : bool
Public ReadOnly Property Underline As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli Font jest to podkreślone; w przeciwnym razie false .true if this Font is underlined; otherwise, false.

Dotyczy