FontFamily.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez ten program FontFamily .Releases all resources used by this FontFamily.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Uwagi

Wywołanie Dispose zezwala na przydzielenie zasobów używanych przez ten program FontFamily do innych celów.Calling Dispose allows the resources used by this FontFamily to be reallocated for other purposes.

Wywołaj Dispose po zakończeniu korzystania z FontFamily .Call Dispose when you are finished using the FontFamily. DisposeMetoda pozostawia FontFamily w stanie niezdatnym do użytku.The Dispose method leaves the FontFamily in an unusable state. Po wywołaniu Dispose należy wydać wszystkie odwołania do, FontFamily Aby moduł wyrzucania elementów bezużytecznych mógł odwoływać pamięć, którą FontFamily zajmował.After calling Dispose, you must release all references to the FontFamily so the garbage collector can reclaim the memory that the FontFamily was occupying. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oczyszczanie zasobów niezarządzanych i implementowanie metody Dispose.For more information, see Cleaning Up Unmanaged Resources and Implementing a Dispose Method.

Uwaga

Zawsze wywołuj Dispose przed wydaniem ostatniego odwołania do FontFamily .Always call Dispose before you release your last reference to the FontFamily. W przeciwnym razie używane zasoby nie zostaną zwolnione do momentu wywołania metody obiektu przez moduł zbierający elementy bezużyteczne FontFamily Finalize .Otherwise, the resources it is using will not be freed until the garbage collector calls the FontFamily object's Finalize method.

Dotyczy