Icon.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez ten Icon.Releases all resources used by this Icon.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Uwagi

Wywołanie Dispose pozwala na przydzielenie zasobów używanych przez ten Icon do innych celów.Calling Dispose allows the resources that are used by this Icon to be reallocated for other purposes.

Dotyczy