Image.Tag Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt, który dostarcza dodatkowe dane dotyczące obrazu.Gets or sets an object that provides additional data about the image.

public:
 property System::Object ^ Tag { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public object Tag { get; set; }
public object? Tag { get; set; }
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.StringConverter))]
public object Tag { get; set; }
member this.Tag : obj with get, set
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.StringConverter))>]
member this.Tag : obj with get, set
Public Property Tag As Object

Wartość właściwości

Object

ObjectZapewnia dodatkowe dane dotyczące obrazu.The Object that provides additional data about the image.

Atrybuty

Dotyczy