EncoderParameter.Encoder Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Encoder obiekt skojarzony z tym EncoderParameter obiektem.Gets or sets the Encoder object associated with this EncoderParameter object. EncoderObiekt hermetyzuje unikatowy identyfikator globalny (GUID), który określa kategorię (na przykład Quality ColorDepth lub Compression ) parametru przechowywanego w tym EncoderParameter obiekcie.The Encoder object encapsulates the globally unique identifier (GUID) that specifies the category (for example Quality, ColorDepth, or Compression) of the parameter stored in this EncoderParameter object.

public:
 property System::Drawing::Imaging::Encoder ^ Encoder { System::Drawing::Imaging::Encoder ^ get(); void set(System::Drawing::Imaging::Encoder ^ value); };
public System.Drawing.Imaging.Encoder Encoder { get; set; }
member this.Encoder : System.Drawing.Imaging.Encoder with get, set
Public Property Encoder As Encoder

Wartość właściwości

Encoder

EncoderObiekt, który hermetyzuje identyfikator GUID, który określa kategorię parametru przechowywanego w tym EncoderParameter obiekcie.An Encoder object that encapsulates the GUID that specifies the category of the parameter stored in this EncoderParameter object.

Dotyczy