Pen.Brush Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą Brush atrybuty tego elementu Pen .Gets or sets the Brush that determines attributes of this Pen.

public:
 property System::Drawing::Brush ^ Brush { System::Drawing::Brush ^ get(); void set(System::Drawing::Brush ^ value); };
public System.Drawing.Brush Brush { get; set; }
member this.Brush : System.Drawing.Brush with get, set
Public Property Brush As Brush

Wartość właściwości

Brush

A Brush który określa atrybuty tego elementu Pen .A Brush that determines attributes of this Pen.

Wyjątki

BrushWłaściwość jest ustawiana dla niezmiennego, na przykład Pen zwracanej przez Pens klasę.The Brush property is set on an immutable Pen, such as those returned by the Pens class.

Uwagi

Przypisanie tej właściwości powoduje, że pióro rysuje wypełnione linie i krzywe.Assigning this property causes the pen to draw filled lines and curves. Zastępuje Color Właściwość Pen .It overrides the Color property of the Pen.

Dotyczy