Pen.DashOffset Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia odległość od początku linii do początku wzorca kreskowego.Gets or sets the distance from the start of a line to the beginning of a dash pattern.

public:
 property float DashOffset { float get(); void set(float value); };
public float DashOffset { get; set; }
member this.DashOffset : single with get, set
Public Property DashOffset As Single

Wartość właściwości

Single

Odległość od początku linii do początku wzorca kreskowego.The distance from the start of a line to the beginning of a dash pattern.

Wyjątki

DashOffsetWłaściwość jest ustawiana dla niezmiennego, na przykład Pen zwracanej przez Pens klasę.The DashOffset property is set on an immutable Pen, such as those returned by the Pens class.

Dotyczy