Point Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Point o określonych współrzędnych.Initializes a new instance of the Point class with the specified coordinates.

Przeciążenia

Point(Size)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Point z Size.Initializes a new instance of the Point class from a Size.

Point(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Point za pomocą współrzędnych określonych przez wartość całkowitą.Initializes a new instance of the Point class using coordinates specified by an integer value.

Point(Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Point o określonych współrzędnych.Initializes a new instance of the Point class with the specified coordinates.

Point(Size)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Point z Size.Initializes a new instance of the Point class from a Size.

public:
 Point(System::Drawing::Size sz);
public Point (System.Drawing.Size sz);
new System.Drawing.Point : System.Drawing.Size -> System.Drawing.Point
Public Sub New (sz As Size)

Parametry

sz
Size

Size, który określa współrzędne dla nowych Point.A Size that specifies the coordinates for the new Point.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia operatora Equality i sposób konstruowania Point z Size lub dwóch liczb całkowitych.The following code example demonstrates how to use the Equality operator and how to construct a Point from a Size or two integers. Pokazano w nim także, jak używać właściwości X i Y.It also demonstrates how to use the X and Y properties. Ten przykład jest przeznaczony do użycia z Windows Forms.This example is designed to be used with Windows Forms. Wklej kod do formularza zawierającego przycisk o nazwie Button1i skojarz metodę Button1_Click z zdarzeniem Click przycisku.Paste the code into a form that contains a button named Button1, and associate the Button1_Click method with the button's Click event.

private:
  void Button1_Click( System::Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   // Construct a new Point with integers.
   Point Point1 = Point(100,100);

   // Create a Graphics object.
   Graphics^ formGraphics = this->CreateGraphics();

   // Construct another Point, this time using a Size.
   Point Point2 = Point(System::Drawing::Size( 100, 100 ));

   // Call the equality operator to see if the points are equal, 
   // and if so print out their x and y values.
   if ( Point1 == Point2 )
   {
     array<Object^>^temp0 = {Point1.X,Point2.X,Point1.Y,Point2.Y};
     formGraphics->DrawString( String::Format( "Point1.X: "
     "{0},Point2.X: {1}, Point1.Y: {2}, Point2.Y {3}", temp0 ), this->Font, Brushes::Black, PointF(10,70) );
   }
  }
private void Button1_Click(System.Object sender, System.EventArgs e)
{

  // Construct a new Point with integers.
  Point Point1 = new Point(100, 100);

  // Create a Graphics object.
  Graphics formGraphics = this.CreateGraphics();

  // Construct another Point, this time using a Size.
  Point Point2 = new Point(new Size(100, 100));

  // Call the equality operator to see if the points are equal, 
  // and if so print out their x and y values.
  if (Point1 == Point2)
  {
    formGraphics.DrawString(String.Format("Point1.X: " +
      "{0},Point2.X: {1}, Point1.Y: {2}, Point2.Y {3}",
      new object[]{Point1.X, Point2.X, Point1.Y, Point2.Y}),
      this.Font, Brushes.Black, new PointF(10, 70));
  }

}
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  ' Construct a new Point with integers.
  Dim Point1 As New Point(100, 100)

  ' Create a Graphics object.
  Dim formGraphics As Graphics = Me.CreateGraphics()

  ' Construct another Point, this time using a Size.
  Dim Point2 As New Point(New Size(100, 100))

  ' Call the equality operator to see if the points are equal, 
  ' and if so print out their x and y values.
  If (Point.op_Equality(Point1, Point2)) Then
    formGraphics.DrawString(String.Format("Point1.X: " & _
      "{0},Point2.X: {1}, Point1.Y: {2}, Point2.Y {3}", _
      New Object() {Point1.X, Point2.X, Point1.Y, Point2.Y}), _
      Me.Font, Brushes.Black, New PointF(10, 70))
  End If

End Sub

Point(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Point za pomocą współrzędnych określonych przez wartość całkowitą.Initializes a new instance of the Point class using coordinates specified by an integer value.

public:
 Point(int dw);
public Point (int dw);
new System.Drawing.Point : int -> System.Drawing.Point
Public Sub New (dw As Integer)

Parametry

dw
Int32

32-bitowa liczba całkowita, która określa współrzędne dla nowego Point.A 32-bit integer that specifies the coordinates for the new Point.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia konstruktorów Point i Size.Size i wyliczenia System.Drawing.ContentAlignment.The following code example demonstrates how to use the Point and Size.Size constructors and the System.Drawing.ContentAlignment enumeration. Aby uruchomić ten przykład, wklej ten kod do formularza systemu Windows zawierającego etykietę o nazwie Label1i Wywołaj metodę InitializeLabel1 w Konstruktorze formularza.To run this example, paste this code into a Windows Form that contains a label named Label1, and call the InitializeLabel1 method in the form's constructor.

void InitializeLabel1()
{
  // Set a border.
  Label1->BorderStyle = BorderStyle::FixedSingle;
  
  // Set the size, constructing a size from two integers.
  Label1->Size = System::Drawing::Size( 100, 50 );
  
  // Set the location, constructing a point from a 32-bit integer
  // (using hexadecimal).
  Label1->Location = Point(0x280028);
  
  // Set and align the text on the lower-right side of the label.
  Label1->TextAlign = ContentAlignment::BottomRight;
  Label1->Text = "Bottom Right Alignment";
}
private void InitializeLabel1()
{
  // Set a border.
  Label1.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle;

  // Set the size, constructing a size from two integers.
  Label1.Size = new Size(100, 50);

  // Set the location, constructing a point from a 32-bit integer
  // (using hexadecimal).
  Label1.Location = new Point(0x280028);

  // Set and align the text on the lower-right side of the label.
  Label1.TextAlign = ContentAlignment.BottomRight;
  Label1.Text = "Bottom Right Alignment";
}
Private Sub InitializeLabel1()

  ' Set a border.
  Label1.BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle

  ' Set the size, constructing a size from two integers.
  Label1.Size = New Size(100, 50)

  ' Set the location, constructing a point from a 32-bit integer
  ' (using hexadecimal).
  Label1.Location = New Point(&H280028)

  ' Set and align the text on the lower-right side of the label.
  Label1.TextAlign = ContentAlignment.BottomRight
  Label1.Text = "Bottom Right Alignment"
End Sub

Uwagi

16-znacząca część parametru dw określa współrzędnej x w poziomie i wyższych 16 bitów określa współrzędne y dla nowej Point.The low-order 16 bits of the dw parameter specify the horizontal x-coordinate and the higher 16 bits specify the vertical y-coordinate for the new Point.

Point(Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Point o określonych współrzędnych.Initializes a new instance of the Point class with the specified coordinates.

public:
 Point(int x, int y);
public Point (int x, int y);
new System.Drawing.Point : int * int -> System.Drawing.Point
Public Sub New (x As Integer, y As Integer)

Parametry

x
Int32

Położenie punktu w poziomie.The horizontal position of the point.

y
Int32

Pozycja w pionie punktu.The vertical position of the point.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia operatora Equality i sposób konstruowania Point z Size lub dwóch liczb całkowitych.The following code example demonstrates how to use the Equality operator and how to construct a Point from a Size or two integers. Pokazano w nim także, jak używać właściwości X i Y.It also demonstrates how to use the X and Y properties. Ten przykład jest przeznaczony do użycia z Windows Forms.This example is designed to be used with Windows Forms. Wklej kod do formularza zawierającego przycisk o nazwie Button1i skojarz metodę Button1_Click z zdarzeniem Click przycisku.Paste the code into a form that contains a button named Button1, and associate the Button1_Click method with the button's Click event.

private:
  void Button1_Click( System::Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   // Construct a new Point with integers.
   Point Point1 = Point(100,100);

   // Create a Graphics object.
   Graphics^ formGraphics = this->CreateGraphics();

   // Construct another Point, this time using a Size.
   Point Point2 = Point(System::Drawing::Size( 100, 100 ));

   // Call the equality operator to see if the points are equal, 
   // and if so print out their x and y values.
   if ( Point1 == Point2 )
   {
     array<Object^>^temp0 = {Point1.X,Point2.X,Point1.Y,Point2.Y};
     formGraphics->DrawString( String::Format( "Point1.X: "
     "{0},Point2.X: {1}, Point1.Y: {2}, Point2.Y {3}", temp0 ), this->Font, Brushes::Black, PointF(10,70) );
   }
  }
private void Button1_Click(System.Object sender, System.EventArgs e)
{

  // Construct a new Point with integers.
  Point Point1 = new Point(100, 100);

  // Create a Graphics object.
  Graphics formGraphics = this.CreateGraphics();

  // Construct another Point, this time using a Size.
  Point Point2 = new Point(new Size(100, 100));

  // Call the equality operator to see if the points are equal, 
  // and if so print out their x and y values.
  if (Point1 == Point2)
  {
    formGraphics.DrawString(String.Format("Point1.X: " +
      "{0},Point2.X: {1}, Point1.Y: {2}, Point2.Y {3}",
      new object[]{Point1.X, Point2.X, Point1.Y, Point2.Y}),
      this.Font, Brushes.Black, new PointF(10, 70));
  }

}
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  ' Construct a new Point with integers.
  Dim Point1 As New Point(100, 100)

  ' Create a Graphics object.
  Dim formGraphics As Graphics = Me.CreateGraphics()

  ' Construct another Point, this time using a Size.
  Dim Point2 As New Point(New Size(100, 100))

  ' Call the equality operator to see if the points are equal, 
  ' and if so print out their x and y values.
  If (Point.op_Equality(Point1, Point2)) Then
    formGraphics.DrawString(String.Format("Point1.X: " & _
      "{0},Point2.X: {1}, Point1.Y: {2}, Point2.Y {3}", _
      New Object() {Point1.X, Point2.X, Point1.Y, Point2.Y}), _
      Me.Font, Brushes.Black, New PointF(10, 70))
  End If

End Sub

Dotyczy