Point.Empty Pole

Definicja

Reprezentuje Point, które mają wartości X i Y ustawione na zero.Represents a Point that has X and Y values set to zero.

public: static initonly System::Drawing::Point Empty;
public static readonly System.Drawing.Point Empty;
 staticval mutable Empty : System.Drawing.Point
Public Shared ReadOnly Empty As Point 

Wartość pola

Dotyczy