Point.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca kod skrótu dla tego Point.Returns a hash code for this Point.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Wartość całkowita określająca wartość skrótu dla tego Point.An integer value that specifies a hash value for this Point.

Uwagi

Należy unikać w zależności od GetHashCode dla unikatowych wartości, ponieważ dwa Point obiekty z tymi samymi wartościami X i Y właściwości mogą zwracać ten sam kod skrótu.You should avoid depending on GetHashCode for unique values, as two Point objects with the same values for their X and Y properties may return the same hash code. Takie zachowanie może ulec zmianie w przyszłych wydaniach.This behavior could change in a future release.

Dotyczy