Point.IsEmpty Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ta Point jest pusta.Gets a value indicating whether this Point is empty.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli oba X i Y są równe 0; w przeciwnym razie false.true if both X and Y are 0; otherwise, false.

Atrybuty

Dotyczy