Point.Round(PointF) Metoda

Definicja

Konwertuje określony PointF do obiektu Point przez zaokrąglenie wartości PointF do najbliższej liczby całkowitej.Converts the specified PointF to a Point object by rounding the PointF values to the nearest integer.

public:
 static System::Drawing::Point Round(System::Drawing::PointF value);
public static System.Drawing.Point Round (System.Drawing.PointF value);
static member Round : System.Drawing.PointF -> System.Drawing.Point
Public Shared Function Round (value As PointF) As Point

Parametry

value
PointF

PointF Do przekonwertowania.The PointF to convert.

Zwraca

Point ta metoda jest konwertowana na.The Point this method converts to.

Dotyczy