Point.Subtract(Point, Size) Metoda

Definicja

Zwraca wynik odejmowania określonej Size od określonego Point.Returns the result of subtracting specified Size from the specified Point.

public:
 static System::Drawing::Point Subtract(System::Drawing::Point pt, System::Drawing::Size sz);
public static System.Drawing.Point Subtract (System.Drawing.Point pt, System.Drawing.Size sz);
static member Subtract : System.Drawing.Point * System.Drawing.Size -> System.Drawing.Point
Public Shared Function Subtract (pt As Point, sz As Size) As Point

Parametry

pt
Point

Point, z którego ma zostać odjęta wartość.The Point to be subtracted from.

sz
Size

Size do odejmowania od Point.The Size to subtract from the Point.

Zwraca

Point, który jest wynikiem operacji odejmowania.The Point that is the result of the subtraction operation.

Uwagi

Subtract odejmuje Width i Height określonego Size z wartości X i Y w określonym punkcie.The Subtract subtracts the Width and Height of the specified Size from the X and Y values of the specified point.

Dotyczy

Zobacz też