Point.X Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia współrzędną x Point .Gets or sets the x-coordinate of this Point.

public:
 property int X { int get(); void set(int value); };
public int X { get; set; }
member this.X : int with get, set
Public Property X As Integer

Wartość właściwości

Int32

Współrzędna x Point .The x-coordinate of this Point.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Equality operatora i sposób konstruowania Point z Size lub dwóch liczb całkowitych.The following code example demonstrates how to use the Equality operator and how to construct a Point from a Size or two integers. Pokazano w nim także, jak używać X Y właściwości i.It also demonstrates how to use the X and Y properties. Ten przykład jest przeznaczony do użycia z Windows Forms.This example is designed to be used with Windows Forms. Wklej kod do formularza zawierającego przycisk o nazwie Button1 i skojarz Button1_Click metodę z Click zdarzeniem przycisku.Paste the code into a form that contains a button named Button1, and associate the Button1_Click method with the button's Click event.

private:
  void Button1_Click( System::Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   // Construct a new Point with integers.
   Point Point1 = Point(100,100);

   // Create a Graphics object.
   Graphics^ formGraphics = this->CreateGraphics();

   // Construct another Point, this time using a Size.
   Point Point2 = Point(System::Drawing::Size( 100, 100 ));

   // Call the equality operator to see if the points are equal, 
   // and if so print out their x and y values.
   if ( Point1 == Point2 )
   {
     array<Object^>^temp0 = {Point1.X,Point2.X,Point1.Y,Point2.Y};
     formGraphics->DrawString( String::Format( "Point1.X: "
     "{0},Point2.X: {1}, Point1.Y: {2}, Point2.Y {3}", temp0 ), this->Font, Brushes::Black, PointF(10,70) );
   }
  }
private void Button1_Click(System.Object sender, System.EventArgs e)
{

  // Construct a new Point with integers.
  Point Point1 = new Point(100, 100);

  // Create a Graphics object.
  Graphics formGraphics = this.CreateGraphics();

  // Construct another Point, this time using a Size.
  Point Point2 = new Point(new Size(100, 100));

  // Call the equality operator to see if the points are equal, 
  // and if so print out their x and y values.
  if (Point1 == Point2)
  {
    formGraphics.DrawString(String.Format("Point1.X: " +
      "{0},Point2.X: {1}, Point1.Y: {2}, Point2.Y {3}",
      new object[]{Point1.X, Point2.X, Point1.Y, Point2.Y}),
      this.Font, Brushes.Black, new PointF(10, 70));
  }
}
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  ' Construct a new Point with integers.
  Dim Point1 As New Point(100, 100)

  ' Create a Graphics object.
  Dim formGraphics As Graphics = Me.CreateGraphics()

  ' Construct another Point, this time using a Size.
  Dim Point2 As New Point(New Size(100, 100))

  ' Call the equality operator to see if the points are equal, 
  ' and if so print out their x and y values.
  If (Point.op_Equality(Point1, Point2)) Then
    formGraphics.DrawString(String.Format("Point1.X: " & _
      "{0},Point2.X: {1}, Point1.Y: {2}, Point2.Y {3}", _
      New Object() {Point1.X, Point2.X, Point1.Y, Point2.Y}), _
      Me.Font, Brushes.Black, New PointF(10, 70))
  End If

End Sub

Dotyczy