PointF Struktura

Definicja

Reprezentuje uporządkowaną parę współrzędnych x i y, które definiują punkt w płaszczyźnie dwuwymiarowej.Represents an ordered pair of floating-point x- and y-coordinates that defines a point in a two-dimensional plane.

public value class PointF : IEquatable<System::Drawing::PointF>
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct PointF : IEquatable<System.Drawing.PointF>
type PointF = struct
Public Structure PointF
Implements IEquatable(Of PointF)
Dziedziczenie
PointF
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

Aby przekonwertować a PointF Pointna, użyj Point.Round lub Point.Truncate.To convert a PointF to a Point, use Point.Round or Point.Truncate.

Konstruktory

PointF(Single, Single)

Inicjuje nowe wystąpienie PointF klasy o określonych współrzędnych.Initializes a new instance of the PointF class with the specified coordinates.

Pola

Empty

Reprezentuje nowe wystąpienie PointF klasy z danymi elementu członkowskiego, które zostały pozostawione jako niezainicjowane.Represents a new instance of the PointF class with member data left uninitialized.

Właściwości

IsEmpty

Pobiera wartość wskazującą, czy jest PointF ona pusta.Gets a value indicating whether this PointF is empty.

X

Pobiera lub ustawia współrzędną PointFx.Gets or sets the x-coordinate of this PointF.

Y

Pobiera lub ustawia współrzędną y tego PointFelementu.Gets or sets the y-coordinate of this PointF.

Metody

Add(PointF, Size)

Tłumaczy podane PointF przez określony Size.Translates a given PointF by the specified Size.

Add(PointF, SizeF)

Tłumaczy podane PointF przez określony SizeF.Translates a given PointF by a specified SizeF.

Equals(Object)

Określa, czy PointF zawiera on te same współrzędne co określony Object.Specifies whether this PointF contains the same coordinates as the specified Object.

Equals(PointF)
GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tej PointF struktury.Returns a hash code for this PointF structure.

Subtract(PointF, Size)

Tłumaczy PointF przez wartość ujemną o określony rozmiar.Translates a PointF by the negative of a specified size.

Subtract(PointF, SizeF)

Tłumaczy PointF przez wartość ujemną o określony rozmiar.Translates a PointF by the negative of a specified size.

ToString()

Konwertuje ten PointF element na ciąg czytelny dla człowieka.Converts this PointF to a human readable string.

Operatory

Addition(PointF, Size)

Tłumaczy Sizeprzez dany element. PointFTranslates a PointF by a given Size.

Addition(PointF, SizeF)

Tłumaczy SizeFprzez określony. PointFTranslates the PointF by the specified SizeF.

Equality(PointF, PointF)

Porównuje PointF dwie struktury.Compares two PointF structures. Wynik określa, czy wartości X właściwości i Y obu PointF struktur są równe.The result specifies whether the values of the X and Y properties of the two PointF structures are equal.

Inequality(PointF, PointF)

Określa, czy współrzędne określonych punktów nie są równe.Determines whether the coordinates of the specified points are not equal.

Subtraction(PointF, Size)

Tłumaczy Sizeprzez wartość ujemną danego elementu. PointFTranslates a PointF by the negative of a given Size.

Subtraction(PointF, SizeF)

Tłumaczy SizeFprzez wartość ujemną określonego. PointFTranslates a PointF by the negative of a specified SizeF.

Dotyczy