Margins.GetHashCode Metoda

Definicja

Oblicza i Pobiera kod skrótu w oparciu o szerokość lewego, prawego, górnego i dolnego marginesu.Calculates and retrieves a hash code based on the width of the left, right, top, and bottom margins.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Kod skrótu oparty na marginesie po lewej, w prawo, u góry i u dołu.A hash code based on the left, right, top, and bottom margins.

Dotyczy