PrintDocument.BeginPrint Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy Print() Metoda jest wywoływana i przed pierwszą stroną dokumentu drukuje.Occurs when the Print() method is called and before the first page of the document prints.

public:
 event System::Drawing::Printing::PrintEventHandler ^ BeginPrint;
public event System.Drawing.Printing.PrintEventHandler BeginPrint;
member this.BeginPrint : System.Drawing.Printing.PrintEventHandler 
Public Custom Event BeginPrint As PrintEventHandler 

Typ zdarzenia

PrintEventHandler

Uwagi

Zazwyczaj można obsłużyć BeginPrint zdarzenie w celu zainicjowania czcionek, strumieni plików i innych zasobów używanych w procesie drukowania.Typically, you handle the BeginPrint event to initialize fonts, file streams, and other resources used during the printing process.

Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie PrintEventHandler delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the PrintEventHandler delegate to the event. Procedura obsługi zdarzeń jest wywoływana za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie.The event handler is called whenever the event occurs. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń z delegatami, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events with delegates, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też