Rectangle.Right Właściwość

Definicja

Pobiera współrzędną x, która jest sumą X i Width wartości właściwości tej Rectangle struktury.Gets the x-coordinate that is the sum of X and Width property values of this Rectangle structure.

public:
 property int Right { int get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int Right { get; }
public int Right { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Right : int
member this.Right : int
Public ReadOnly Property Right As Integer

Wartość właściwości

Int32

Współrzędna x, która jest sumą X i Width Rectangle .The x-coordinate that is the sum of X and Width of this Rectangle.

Atrybuty

Uwagi

Wartość Right właściwości reprezentuje współrzędną x pierwszego punktu w prawej krawędzi prostokąta, który nie jest zawarty w prostokącie.The value of the Right property represents the x-coordinate of the first point at the right edge of the rectangle that is not contained in the rectangle.

Dotyczy