RectangleF.Contains Metoda

Definicja

Określa, czy określony punkt jest zawarty w tej RectangleF strukturze.Determines if the specified point is contained within this RectangleF structure.

Przeciążenia

Contains(PointF)

Określa, czy określony punkt jest zawarty w tej RectangleF strukturze.Determines if the specified point is contained within this RectangleF structure.

Contains(RectangleF)

Określa, czy prostokątny region reprezentowany przez program rect jest całkowicie zawarty w tej RectangleF strukturze.Determines if the rectangular region represented by rect is entirely contained within this RectangleF structure.

Contains(Single, Single)

Określa, czy określony punkt jest zawarty w tej RectangleF strukturze.Determines if the specified point is contained within this RectangleF structure.

Contains(PointF)

Określa, czy określony punkt jest zawarty w tej RectangleF strukturze.Determines if the specified point is contained within this RectangleF structure.

public:
 bool Contains(System::Drawing::PointF pt);
public bool Contains (System.Drawing.PointF pt);
member this.Contains : System.Drawing.PointF -> bool
Public Function Contains (pt As PointF) As Boolean

Parametry

pt
PointF

PointFDo przetestowania.The PointF to test.

Zwraca

Boolean

trueJeśli punkt reprezentowany przez pt parametr jest zawarty w tej RectangleF strukturze; w przeciwnym razie false .true if the point represented by the pt parameter is contained within this RectangleF structure; otherwise, false.

Dotyczy

Produkt Wprowadzono

Contains(RectangleF)

Określa, czy prostokątny region reprezentowany przez program rect jest całkowicie zawarty w tej RectangleF strukturze.Determines if the rectangular region represented by rect is entirely contained within this RectangleF structure.

public:
 bool Contains(System::Drawing::RectangleF rect);
public bool Contains (System.Drawing.RectangleF rect);
member this.Contains : System.Drawing.RectangleF -> bool
Public Function Contains (rect As RectangleF) As Boolean

Parametry

rect
RectangleF

RectangleFDo przetestowania.The RectangleF to test.

Zwraca

Boolean

trueJeśli prostokątny obszar reprezentowany przez program rect jest całkowicie zawarty w regionie prostokątnym reprezentowanym przez ten obszar RectangleF ; w przeciwnym razie false .true if the rectangular region represented by rect is entirely contained within the rectangular region represented by this RectangleF; otherwise, false.

Dotyczy

Produkt Wprowadzono

Contains(Single, Single)

Określa, czy określony punkt jest zawarty w tej RectangleF strukturze.Determines if the specified point is contained within this RectangleF structure.

public:
 bool Contains(float x, float y);
public bool Contains (float x, float y);
member this.Contains : single * single -> bool
Public Function Contains (x As Single, y As Single) As Boolean

Parametry

x
Single

Współrzędna x punktu do przetestowania.The x-coordinate of the point to test.

y
Single

Współrzędna y punktu do przetestowania.The y-coordinate of the point to test.

Zwraca

Boolean

trueJeśli punkt zdefiniowany przez x i y jest zawarty w tej RectangleF strukturze; w przeciwnym razie false .true if the point defined by x and y is contained within this RectangleF structure; otherwise, false.

Dotyczy

Produkt Wprowadzono