SizeFConverter.GetProperties(ITypeDescriptorContext, Object, Attribute[]) Metoda

Definicja

Pobiera zestaw właściwości dla SizeF typu przy użyciu określonego kontekstu i atrybutów.Retrieves a set of properties for the SizeF type using the specified context and attributes.

public:
 override System::ComponentModel::PropertyDescriptorCollection ^ GetProperties(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ context, System::Object ^ value, cli::array <Attribute ^> ^ attributes);
public override System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection GetProperties (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, object value, Attribute[] attributes);
override this.GetProperties : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext * obj * Attribute[] -> System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection
Public Overrides Function GetProperties (context As ITypeDescriptorContext, value As Object, attributes As Attribute()) As PropertyDescriptorCollection

Parametry

context
ITypeDescriptorContext

ITypeDescriptorContextDo którego można dostarczyć dodatkowy kontekst.An ITypeDescriptorContext through which additional context can be supplied.

value
Object

ObjectWłaściwości do zwrócenia.The Object to return properties for.

attributes
Attribute[]

Tablica Attribute obiektów, które opisują właściwości.An array of Attribute objects that describe the properties.

Zwraca

PropertyDescriptorCollection

A PropertyDescriptorCollection zawiera właściwości.A PropertyDescriptorCollection containing the properties.

Uwagi

Ta metoda zawsze zwraca właściwości SizeF typu niezależnie od value parametru.This method always returns the properties of a SizeF type regardless of the value parameter.

Dotyczy