StringFormat.DigitSubstitutionLanguage Właściwość

Definicja

Pobiera język, który jest używany, gdy cyfry lokalne są zastępowane dla cyfr zachodnich.Gets the language that is used when local digits are substituted for western digits.

public:
 property int DigitSubstitutionLanguage { int get(); };
public int DigitSubstitutionLanguage { get; }
member this.DigitSubstitutionLanguage : int
Public ReadOnly Property DigitSubstitutionLanguage As Integer

Wartość właściwości

Int32

Identyfikator języka w języku narodowym (NLS), który identyfikuje język, który będzie używany w przypadku podstawiania cyfr lokalnych dla cyfr zachodnich.A National Language Support (NLS) language identifier that identifies the language that will be used when local digits are substituted for western digits. Właściwość LCID obiektu CultureInfo można przekazać jako identyfikator języka NLS.You can pass the LCID property of a CultureInfo object as the NLS language identifier. Załóżmy na przykład, że tworzysz obiekt CultureInfo, przekazując ciąg "AR-EG" do konstruktora CultureInfo.For example, suppose you create a CultureInfo object by passing the string "ar-EG" to a CultureInfo constructor. Jeśli zostanie przekazana Właściwość LCID tego obiektu CultureInfo wraz z Traditional do metody SetDigitSubstitution(Int32, StringDigitSubstitute), cyfry arabskiej i indyjskiej będą zastępowane dla cyfr zachodnich w czasie wyświetlania.If you pass the LCID property of that CultureInfo object along with Traditional to the SetDigitSubstitution(Int32, StringDigitSubstitute) method, then Arabic-Indic digits will be substituted for western digits at display time.

Dotyczy