StringFormat.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez ten obiekt StringFormat.Releases all resources used by this StringFormat object.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Uwagi

Wywołanie Dispose pozwala na przydzielenie zasobów używanych przez ten obiekt StringFormat do innych celów.Calling Dispose allows the resources used by this StringFormat object to be reallocated for other purposes.

Dotyczy