StringFormat.FormatFlags Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia StringFormatFlags Wyliczenie zawierające informacje o formatowaniu.Gets or sets a StringFormatFlags enumeration that contains formatting information.

public:
 property System::Drawing::StringFormatFlags FormatFlags { System::Drawing::StringFormatFlags get(); void set(System::Drawing::StringFormatFlags value); };
public System.Drawing.StringFormatFlags FormatFlags { get; set; }
member this.FormatFlags : System.Drawing.StringFormatFlags with get, set
Public Property FormatFlags As StringFormatFlags

Wartość właściwości

StringFormatFlags

StringFormatFlagsWyliczenie zawierające informacje o formatowaniu.A StringFormatFlags enumeration that contains formatting information.

Dotyczy