StringFormat.HotkeyPrefix Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt HotkeyPrefix dla tego obiektu StringFormat.Gets or sets the HotkeyPrefix object for this StringFormat object.

public:
 property System::Drawing::Text::HotkeyPrefix HotkeyPrefix { System::Drawing::Text::HotkeyPrefix get(); void set(System::Drawing::Text::HotkeyPrefix value); };
public System.Drawing.Text.HotkeyPrefix HotkeyPrefix { get; set; }
member this.HotkeyPrefix : System.Drawing.Text.HotkeyPrefix with get, set
Public Property HotkeyPrefix As HotkeyPrefix

Wartość właściwości

HotkeyPrefix

Obiekt HotkeyPrefix dla tego obiektu StringFormat domyślnie None.The HotkeyPrefix object for this StringFormat object, the default is None.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak ustawić skrót klawiaturowy przy użyciu właściwości HotkeyPrefix.The following code example shows how to set a keyboard shortcut using the HotkeyPrefix property. Pokazano również, jak używać metody FromSystemColor.It also demonstrates how to use the FromSystemColor method. Aby uruchomić ten przykład, wklej kod do formularza, obsługuj zdarzenie Paint formularza i Wywołaj następującą metodę, przekazując e jako PaintEventArgs.To run this example, paste the code into a form, handle the form's Paint event and call the following method, passing e as PaintEventArgs.

private:
  void ShowHotKey( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Declare the string with a keyboard shortcut.
   String^ text = "&Click Here";

   // Declare a new StringFormat.
   StringFormat^ format = gcnew StringFormat;

   // Set the HotkeyPrefix property.
   format->HotkeyPrefix = System::Drawing::Text::HotkeyPrefix::Show;

   // Draw the string.
   Brush^ theBrush = SystemBrushes::FromSystemColor( SystemColors::Highlight );
   e->Graphics->DrawString( text, this->Font, theBrush, 30, 40, format );
  }
private void ShowHotKey(PaintEventArgs e)
{

  // Declare the string with a keyboard shortcut.
  string text = "&Click Here";

  // Declare a new StringFormat.
  StringFormat format = new StringFormat();

  // Set the HotkeyPrefix property.
  format.HotkeyPrefix = System.Drawing.Text.HotkeyPrefix.Show;

  // Draw the string.
  Brush theBrush = 
    SystemBrushes.FromSystemColor(SystemColors.Highlight);

  e.Graphics.DrawString(text, this.Font, theBrush, 30, 40, format);
}
Private Sub ShowHotKey(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Declare the string with keyboard shortcut.
  Dim text As String = "&Click Here"

  ' Declare a new StringFormat.
  Dim format As New StringFormat

  ' Set the HotkeyPrefix property.
  format.HotkeyPrefix = System.Drawing.Text.HotkeyPrefix.Show

  ' Draw the string.
  Dim theBrush As Brush = _
    SystemBrushes.FromSystemColor(SystemColors.Highlight)
  e.Graphics.DrawString(text, Me.Font, theBrush, 30, 40, format)
End Sub

Uwagi

W graficznym interfejsie użytkownika klawisz dostępu jest podkreśloną literą w wyrazie (zwykle połączony z innym kluczem, na przykład klawiszem Alt), który można nacisnąć na klawiaturze, aby uaktywnić funkcje reprezentowane przez ten wyraz.In a graphical user interface, a hot key is the underlined letter in a word (usually combined with another key, such as the Alt key) that you can press on the keyboard to activate the functionality that the word represents.

Dotyczy