ITransaction Interfejs

Definicja

Odnosi się do interfejsu Distributed Transaction Coordinator (DTC ITransaction ) i jest obsługiwane przez obiekty uzyskane za Transactionpomocą.Corresponds to the Distributed Transaction Coordinator (DTC) ITransaction interface and is supported by objects obtained through Transaction.

public interface class ITransaction
[System.Runtime.InteropServices.Guid("0FB15084-AF41-11CE-BD2B-204C4F4F5020")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface ITransaction
type ITransaction = interface
Public Interface ITransaction
Atrybuty

Metody

Abort(BOID, Int32, Int32)

Przerywa transakcję.Aborts the transaction.

Commit(Int32, Int32, Int32)

Zatwierdza transakcję.Commits the transaction.

GetTransactionInfo(XACTTRANSINFO)

Zwraca informacje o obiekcie transakcji.Returns information about a transaction object.

Dotyczy