SecurityCallers.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera określony SecurityIdentity element.Gets the specified SecurityIdentity item.

public:
 property System::EnterpriseServices::SecurityIdentity ^ default[int] { System::EnterpriseServices::SecurityIdentity ^ get(int idx); };
public System.EnterpriseServices.SecurityIdentity this[int idx] { get; }
member this.Item(int) : System.EnterpriseServices.SecurityIdentity
Default Public ReadOnly Property Item(idx As Integer) As SecurityIdentity

Parametry

idx
Int32

Element, do którego można uzyskać dostęp przy użyciu numeru indeksu.The item to access using an index number.

Wartość właściwości

SecurityIdentity

Obiekt SecurityIdentity.A SecurityIdentity object.

Dotyczy