SecurityRoleAttribute.SetEveryoneAccess Właściwość

Definicja

Ustawia wartość wskazującą, czy dodać grupę użytkowników wszyscy jako użytkownika.Sets a value indicating whether to add the Everyone user group as a user.

public:
 property bool SetEveryoneAccess { bool get(); void set(bool value); };
public bool SetEveryoneAccess { get; set; }
member this.SetEveryoneAccess : bool with get, set
Public Property SetEveryoneAccess As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Aby wymagać od nowo utworzonej roli grupy użytkowników wszyscy dodani jako użytkownik (role, które już istnieją w aplikacji, nie są modyfikowane); w przeciwnym razie, false Aby pominąć Dodawanie grupy użytkowników wszyscy jako użytkownik.true to require that a newly created role have the Everyone user group added as a user (roles that already exist on the application are not modified); otherwise, false to suppress adding the Everyone user group as a user.

Uwagi

Ustaw tę właściwość na false , aby pominąć Dodawanie grupy użytkowników wszyscy jako użytkownika do nowo utworzonych ról.Set this property to false to suppress adding the Everyone user group as a user to newly created roles. Ustaw właściwość na true , aby wymagać, aby nowo utworzona rola została dodana jako użytkownik.Set the property to true to require that a newly created role have Everyone added as a user. Role, które już istnieją w aplikacji, nie są modyfikowane.Roles which already exist on the application are not modified.

Dotyczy