XACTTRANSINFO Struktura

Definicja

Reprezentuje strukturę używaną w ITransaction interfejsie.Represents a structure used in the ITransaction interface.

public value class XACTTRANSINFO
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public struct XACTTRANSINFO
type XACTTRANSINFO = struct
Public Structure XACTTRANSINFO
Dziedziczenie
XACTTRANSINFO
Atrybuty

Pola

grfRMSupported

Określa zero.Specifies zero. To pole jest zarezerwowane.This field is reserved.

grfRMSupportedRetaining

Określa zero.Specifies zero. To pole jest zarezerwowane.This field is reserved.

grfTCSupported

Reprezentuje maskę bitów wskazującą, grfTC które flagi obsługują tę implementację transakcji.Represents a bitmask that indicates which grfTC flags this transaction implementation supports.

grfTCSupportedRetaining

Określa zero.Specifies zero. To pole jest zarezerwowane.This field is reserved.

isoFlags

Określa zero.Specifies zero. To pole jest zarezerwowane.This field is reserved.

isoLevel

Reprezentuje poziom izolacji skojarzony z tym obiektem transakcji.Represents the isolation level associated with this transaction object. ISOLATIONLEVEL_UNSPECIFIED wskazuje, że nie określono żadnego poziomu izolacji.ISOLATIONLEVEL_UNSPECIFIED indicates that no isolation level was specified.

uow

Reprezentuje jednostkę pracy skojarzoną z tą transakcją.Represents the unit of work associated with this transaction.

Dotyczy