Environment.SpecialFolderOption Wyliczenie

Definicja

Określa opcje do użycia podczas pobierania ścieżki do folderu specjalnego.Specifies options to use for getting the path to a special folder.

public: enum class Environment::SpecialFolderOption
public enum Environment.SpecialFolderOption
type Environment.SpecialFolderOption = 
Public Enum Environment.SpecialFolderOption
Dziedziczenie
Environment.SpecialFolderOption

Pola

Create 32768

Ścieżka do folderu zostanie utworzona, jeśli jeszcze nie istnieje.The path to the folder is created if it does not already exist.

DoNotVerify 16384

Ścieżka do folderu jest zwracana bez weryfikowania, czy ścieżka istnieje.The path to the folder is returned without verifying whether the path exists. Jeśli folder znajduje się w sieci, określenie tej opcji może skrócić czas zwłoki.If the folder is located on a network, specifying this option can reduce lag time.

None 0

Ścieżka do folderu została zweryfikowana.The path to the folder is verified. Jeśli folder istnieje, zwracana jest ścieżka.If the folder exists, the path is returned. Jeśli folder nie istnieje, zwracany jest pusty ciąg.If the folder does not exist, an empty string is returned. Jest to zachowanie domyślne.This is the default behavior.

Uwagi

System.Environment.SpecialFolderOptionWyliczenie służy do definiowania dokładnego zachowania Environment.GetFolderPath metody.The System.Environment.SpecialFolderOption enumeration is used to define the precise behavior of the Environment.GetFolderPath method.

Dotyczy