EventArgs Klasa

Definicja

Reprezentuje klasę bazową dla klas, które zawierają dane zdarzenia i dostarcza wartość do użycia dla zdarzeń, które nie zawierają danych zdarzenia.Represents the base class for classes that contain event data, and provides a value to use for events that do not include event data.

public ref class EventArgs
public class EventArgs
[System.Serializable]
public class EventArgs
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class EventArgs
type EventArgs = class
[<System.Serializable>]
type EventArgs = class
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type EventArgs = class
Public Class EventArgs
Dziedziczenie
EventArgs
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje klasę danych zdarzenia niestandardowego o nazwie ThresholdReachedEventArgs , która pochodzi od EventArgs klasy.The following example shows a custom event data class named ThresholdReachedEventArgs that derives from the EventArgs class. Wystąpienie klasy danych zdarzenia jest przesyłane do procedury obsługi zdarzeń dla ThresholdReached zdarzenia.An instance of the event data class is passed to the event handler for the ThresholdReached event.

using namespace System;

public ref class ThresholdReachedEventArgs : public EventArgs
{
  public:
   property int Threshold;
   property DateTime TimeReached;
};

public ref class Counter
{
  private:
   int threshold;
   int total;

  public:
   Counter() {};

   Counter(int passedThreshold)
   {
     threshold = passedThreshold;
   }

   void Add(int x)
   {
     total += x;
     if (total >= threshold) {
       ThresholdReachedEventArgs^ args = gcnew ThresholdReachedEventArgs();
       args->Threshold = threshold;
       args->TimeReached = DateTime::Now;
       OnThresholdReached(args);
     }
   }

   event EventHandler<ThresholdReachedEventArgs^>^ ThresholdReached;

  protected:
   virtual void OnThresholdReached(ThresholdReachedEventArgs^ e)
   {
     ThresholdReached(this, e);
   }
};

public ref class SampleHandler
{
  public:
   static void c_ThresholdReached(Object^ sender, ThresholdReachedEventArgs^ e)
   {
     Console::WriteLine("The threshold of {0} was reached at {1}.",
              e->Threshold, e->TimeReached);
     Environment::Exit(0);
   }
};

void main()
{
  Counter^ c = gcnew Counter((gcnew Random())->Next(10));
  c->ThresholdReached += gcnew EventHandler<ThresholdReachedEventArgs^>(SampleHandler::c_ThresholdReached);

  Console::WriteLine("press 'a' key to increase total");
  while (Console::ReadKey(true).KeyChar == 'a') {
   Console::WriteLine("adding one");
   c->Add(1);
  }
}
using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Counter c = new Counter(new Random().Next(10));
      c.ThresholdReached += c_ThresholdReached;

      Console.WriteLine("press 'a' key to increase total");
      while (Console.ReadKey(true).KeyChar == 'a')
      {
        Console.WriteLine("adding one");
        c.Add(1);
      }
    }

    static void c_ThresholdReached(object sender, ThresholdReachedEventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("The threshold of {0} was reached at {1}.", e.Threshold, e.TimeReached);
      Environment.Exit(0);
    }
  }

  class Counter
  {
    private int threshold;
    private int total;

    public Counter(int passedThreshold)
    {
      threshold = passedThreshold;
    }

    public void Add(int x)
    {
      total += x;
      if (total >= threshold)
      {
        ThresholdReachedEventArgs args = new ThresholdReachedEventArgs();
        args.Threshold = threshold;
        args.TimeReached = DateTime.Now;
        OnThresholdReached(args);
      }
    }

    protected virtual void OnThresholdReached(ThresholdReachedEventArgs e)
    {
      EventHandler<ThresholdReachedEventArgs> handler = ThresholdReached;
      if (handler != null)
      {
        handler(this, e);
      }
    }

    public event EventHandler<ThresholdReachedEventArgs> ThresholdReached;
  }

  public class ThresholdReachedEventArgs : EventArgs
  {
    public int Threshold { get; set; }
    public DateTime TimeReached { get; set; }
  }
}
Module Module1

  Sub Main()
    Dim c As Counter = New Counter(New Random().Next(10))
    AddHandler c.ThresholdReached, AddressOf c_ThresholdReached

    Console.WriteLine("press 'a' key to increase total")
    While Console.ReadKey(True).KeyChar = "a"
      Console.WriteLine("adding one")
      c.Add(1)
    End While
  End Sub

  Sub c_ThresholdReached(sender As Object, e As ThresholdReachedEventArgs)
    Console.WriteLine("The threshold of {0} was reached at {1}.", e.Threshold, e.TimeReached)
    Environment.Exit(0)
  End Sub
End Module

Class Counter
  Private threshold As Integer
  Private total As Integer

  Public Sub New(passedThreshold As Integer)
    threshold = passedThreshold
  End Sub

  Public Sub Add(x As Integer)
    total = total + x
    If (total >= threshold) Then
      Dim args As ThresholdReachedEventArgs = New ThresholdReachedEventArgs()
      args.Threshold = threshold
      args.TimeReached = DateTime.Now
      OnThresholdReached(args)
    End If
  End Sub

  Protected Overridable Sub OnThresholdReached(e As ThresholdReachedEventArgs)
    RaiseEvent ThresholdReached(Me, e)
  End Sub

  Public Event ThresholdReached As EventHandler(Of ThresholdReachedEventArgs)
End Class

Class ThresholdReachedEventArgs
  Inherits EventArgs

  Public Property Threshold As Integer
  Public Property TimeReached As DateTime
End Class

Uwagi

Ta klasa służy jako klasa bazowa dla wszystkich klas, które reprezentują dane zdarzenia.This class serves as the base class for all classes that represent event data. Na przykład System.AssemblyLoadEventArgs Klasa dziedziczy z EventArgs i służy do przechowywania danych dla zdarzeń ładowania zestawu.For example, the System.AssemblyLoadEventArgs class derives from EventArgs and is used to hold the data for assembly load events. Aby utworzyć klasę danych zdarzenia niestandardowego, należy utworzyć klasę, która dziedziczy z EventArgs klasy i udostępnić właściwości do przechowywania niezbędnych danych.To create a custom event data class, create a class that derives from the EventArgs class and provide the properties to store the necessary data. Nazwa klasy danych zdarzeń niestandardowych powinna kończyć się znakiem EventArgs .The name of your custom event data class should end with EventArgs.

Aby przekazać obiekt, który nie zawiera żadnych danych, użyj Empty pola.To pass an object that does not contain any data, use the Empty field.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zdarzeń, zobacz artykuł Obsługa i wywoływanie zdarzeń.For more information about events, see the Handling and Raising Events article.

Konstruktory

EventArgs()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EventArgs.Initializes a new instance of the EventArgs class.

Pola

Empty

Dostarcza wartość do użycia z zdarzeniami, które nie mają danych zdarzenia.Provides a value to use with events that do not have event data.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy