Exception Exception Exception Exception Constructors

Definicja

Przeciążenia

Exception() Exception() Exception()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Exception klasy.Initializes a new instance of the Exception class.

Exception(String) Exception(String) Exception(String) Exception(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Exception klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie.Initializes a new instance of the Exception class with a specified error message.

Exception(SerializationInfo, StreamingContext) Exception(SerializationInfo, StreamingContext) Exception(SerializationInfo, StreamingContext) Exception(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Exception klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the Exception class with serialized data.

Exception(String, Exception) Exception(String, Exception) Exception(String, Exception) Exception(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Exception klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the Exception class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Exception() Exception() Exception()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Exception klasy.Initializes a new instance of the Exception class.

public:
 Exception();
public Exception ();
Public Sub New ()

Przykłady

Poniższy przykład kodu pochodzi Exception , który używa wstępnie zdefiniowanego komunikatu.The following code example derives an Exception that uses a predefined message. Kod demonstruje użycie konstruktora bez parametrów dla klasy pochodnej i klasy bazowej Exception .The code demonstrates the use of the parameterless constructor for the derived class and the base Exception class.

// Example for the Exception( ) constructor.
using namespace System;

namespace NDP_UE_CPP
{

  // Derive an exception with a predefined message.
  public ref class NotEvenException: public Exception
  {
  public:
   NotEvenException()
     : Exception( "The argument to a function requiring "
   "even input is not divisible by 2." )
   {}

  };


  // Half throws a base exception if the input is not even.
  int Half( int input )
  {
   if ( input % 2 != 0 )
      throw gcnew Exception;
   else
      return input / 2;
  }


  // Half2 throws a derived exception if the input is not even.
  int Half2( int input )
  {
   if ( input % 2 != 0 )
      throw gcnew NotEvenException;
   else
      return input / 2;
  }


  // CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
  void CalcHalf( int input )
  {
   try
   {
     int halfInput = Half( input );
     Console::WriteLine( "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( ex->ToString() );
   }

  }


  // CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
  void CalcHalf2( int input )
  {
   try
   {
     int halfInput = Half2( input );
     Console::WriteLine( "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( ex->ToString() );
   }

  }

}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the Exception( ) constructor "
  "generates the following output." );
  Console::WriteLine( "\nHere, an exception is thrown using the \n"
  "parameterless constructor of the base class.\n" );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf( 12 );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf( 15 );
  Console::WriteLine( "\nHere, an exception is thrown using the \n"
  "parameterless constructor of a derived class.\n" );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf2( 24 );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf2( 27 );
}

/*
This example of the Exception( ) constructor generates the following output.

Here, an exception is thrown using the
parameterless constructor of the base class.

Half of 12 is 6.
System.Exception: Exception of type System.Exception was thrown.
  at NDP_UE_CPP.Half(Int32 input)
  at NDP_UE_CPP.CalcHalf(Int32 input)

Here, an exception is thrown using the
parameterless constructor of a derived class.

Half of 24 is 12.
NDP_UE_CPP.NotEvenException: The argument to a function requiring even input is
 not divisible by 2.
  at NDP_UE_CPP.Half2(Int32 input)
  at NDP_UE_CPP.CalcHalf2(Int32 input)
*/
// Example for the Exception( ) constructor.
using System;

namespace NDP_UE_CS
{
  // Derive an exception with a predefined message.
  class NotEvenException : Exception
  {
    public NotEvenException( ) :
      base( "The argument to a function requiring " +
        "even input is not divisible by 2." )
    { }
  }

  class NewExceptionDemo 
  {
    public static void Main() 
    {
      Console.WriteLine( 
        "This example of the Exception( ) constructor " +
        "generates the following output." );
      Console.WriteLine( 
        "\nHere, an exception is thrown using the \n" +
        "parameterless constructor of the base class.\n" );

      CalcHalf( 12 );
      CalcHalf( 15 );

      Console.WriteLine( 
        "\nHere, an exception is thrown using the \n" +
        "parameterless constructor of a derived class.\n" );

      CalcHalf2( 24 );
      CalcHalf2( 27 );
    }
  	
    // Half throws a base exception if the input is not even.
    static int Half( int input )
    {
      if( input % 2 != 0 )
        throw new Exception( );

      else return input / 2;
    }

    // Half2 throws a derived exception if the input is not even.
    static int Half2( int input )
    {
      if( input % 2 != 0 )
        throw new NotEvenException( );

      else return input / 2;
    }

    // CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
    static void CalcHalf(int input )
    {
      try
      {
        int halfInput = Half( input );
        Console.WriteLine( 
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) );
      }
    }

    // CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
    static void CalcHalf2(int input )
    {
      try
      {
        int halfInput = Half2( input );
        Console.WriteLine( 
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) );
      }
    }
  }
}

/*
This example of the Exception( ) constructor generates the following output.

Here, an exception is thrown using the
parameterless constructor of the base class.

Half of 12 is 6.
System.Exception: Exception of type System.Exception was thrown.
  at NDP_UE_CS.NewExceptionDemo.Half(Int32 input)
  at NDP_UE_CS.NewExceptionDemo.CalcHalf(Int32 input)

Here, an exception is thrown using the
parameterless constructor of a derived class.

Half of 24 is 12.
NDP_UE_CS.NotEvenException: The argument to a function requiring even input is
not divisible by 2.
  at NDP_UE_CS.NewExceptionDemo.Half2(Int32 input)
  at NDP_UE_CS.NewExceptionDemo.CalcHalf2(Int32 input)
*/
' Example for the Exception( ) constructor.
Namespace NDP_UE_VB

  ' Derive an exception with a predefined message.
  Class NotEvenException
    Inherits Exception
      
    Public Sub New( )
      MyBase.New( _
        "The argument to a function requiring " & _
        "even input is not divisible by 2." )
    End Sub
  End Class ' NotEvenException

  Module NewExceptionDemo
    
    Sub Main( )
      Console.WriteLine( _
        "This example of the Exception( ) constructor " & _
        "generates the following output." )
      Console.WriteLine( vbCrLf & _
        "Here, an exception is thrown using the " & vbCrLf & _
        "parameterless constructor of the base class." & _
        vbCrLf )

      CalcHalf( 12 )
      CalcHalf( 15 )
       
      Console.WriteLine(vbCrLf & _
        "Here, an exception is thrown using the " & vbCrLf & _
        "parameterless constructor of a derived class." & _
        vbCrLf )

      CalcHalf2( 24 )
      CalcHalf2( 27 )
    End Sub
      
    ' Half throws a base exception if the input is not even.
    Function Half( input As Integer ) As Integer

      If input Mod 2 <> 0 Then
        Throw New Exception( )
      Else
        Return input / 2
      End If
    End Function ' Half
      
    ' Half2 throws a derived exception if the input is not even.
    Function Half2( input As Integer ) As Integer

      If input Mod 2 <> 0 Then
        Throw New NotEvenException( )
      Else
        Return input / 2
      End If
    End Function ' Half2
      
    ' CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
    Sub CalcHalf( input As Integer )

      Try
        Dim halfInput As Integer = Half( input )
        Console.WriteLine( _
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput )

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
      End Try
    End Sub
      
    ' CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
    Sub CalcHalf2( input As Integer )

      Try
        Dim halfInput As Integer = Half2( input )
        Console.WriteLine( _
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput )

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
      End Try
    End Sub

  End Module ' NewExceptionDemo
End Namespace ' NDP_UE_VB

' This example of the Exception( ) constructor generates the following output.
' 
' Here, an exception is thrown using the
' parameterless constructor of the base class.
' 
' Half of 12 is 6.
' System.Exception: Exception of type System.Exception was thrown.
'  at NDP_UE_VB.NewExceptionDemo.Half(Int32 input)
'  at NDP_UE_VB.NewExceptionDemo.CalcHalf(Int32 input)
' 
' Here, an exception is thrown using the
' parameterless constructor of a derived class.
' 
' Half of 24 is 12.
' NDP_UE_VB.NotEvenException: The argument to a function requiring even input i
' s not divisible by 2.
'  at NDP_UE_VB.NewExceptionDemo.Half2(Int32 input)
'  at NDP_UE_VB.NewExceptionDemo.CalcHalf2(Int32 input)

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje Message właściwość nowego wystąpienia do komunikatu dostarczonego przez system, który opisuje błąd i bierze pod uwagę bieżącą kulturę systemu.This constructor initializes the Message property of the new instance to a system-supplied message that describes the error and takes into account the current system culture.

Wszystkie klasy pochodne powinny udostępniać ten konstruktor bez parametrów.All the derived classes should provide this parameterless constructor. W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia Exception.The following table shows the initial property values for an instance of Exception.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null (Nothing w języku Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Zlokalizowany opis dostarczany przez system.A system-supplied localized description.

Exception(String) Exception(String) Exception(String) Exception(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Exception klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie.Initializes a new instance of the Exception class with a specified error message.

public:
 Exception(System::String ^ message);
public Exception (string message);
new Exception : string -> Exception
Public Sub New (message As String)

Parametry

message
String String String String

Komunikat, który opisuje błąd.The message that describes the error.

Przykłady

Poniższy przykład kodu dziedziczy Exception dla określonego warunku.The following code example derives an Exception for a specific condition. Kod demonstruje użycie konstruktora, który przyjmuje komunikat określony przez obiekt wywołujący jako parametr, dla klasy pochodnej i klasy bazowej Exception .The code demonstrates the use of the constructor that takes a caller-specified message as a parameter, for both the derived class and the base Exception class.

// Example for the Exception( String* ) constructor.
using namespace System;

namespace NDP_UE_CPP
{

  // Derive an exception with a specifiable message.
  public ref class NotEvenException: public Exception
  {
  private:
   static String^ notEvenMessage = "The argument to a function requiring "
   "even input is not divisible by 2.";

  public:
   NotEvenException()
     : Exception( notEvenMessage )
   {}

   NotEvenException( String^ auxMessage )
     : Exception( String::Format( "{0} - {1}", auxMessage, notEvenMessage ) )
   {}

  };


  // Half throws a base exception if the input is not even.
  int Half( int input )
  {
   if ( input % 2 != 0 )
      throw gcnew Exception( String::Format( "The argument {0} is not divisible by 2.", input ) );
   else
      return input / 2;
  }


  // Half2 throws a derived exception if the input is not even.
  int Half2( int input )
  {
   if ( input % 2 != 0 )
      throw gcnew NotEvenException( String::Format( "Invalid argument: {0}", input ) );
   else
      return input / 2;
  }


  // CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
  void CalcHalf( int input )
  {
   try
   {
     int halfInput = Half( input );
     Console::WriteLine( "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( ex->ToString() );
   }

  }


  // CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
  void CalcHalf2( int input )
  {
   try
   {
     int halfInput = Half2( input );
     Console::WriteLine( "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( ex->ToString() );
   }

  }

}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the Exception( String* )\n"
  "constructor generates the following output." );
  Console::WriteLine( "\nHere, an exception is thrown using the \n"
  "constructor of the base class.\n" );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf( 18 );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf( 21 );
  Console::WriteLine( "\nHere, an exception is thrown using the \n"
  "constructor of a derived class.\n" );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf2( 30 );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf2( 33 );
}

/*
This example of the Exception( String* )
constructor generates the following output.

Here, an exception is thrown using the
constructor of the base class.

Half of 18 is 9.
System.Exception: The argument 21 is not divisible by 2.
  at NDP_UE_CPP.Half(Int32 input)
  at NDP_UE_CPP.CalcHalf(Int32 input)

Here, an exception is thrown using the
constructor of a derived class.

Half of 30 is 15.
NDP_UE_CPP.NotEvenException: Invalid argument: 33 - The argument to a function
requiring even input is not divisible by 2.
  at NDP_UE_CPP.Half2(Int32 input)
  at NDP_UE_CPP.CalcHalf2(Int32 input)
*/
// Example for the Exception( string ) constructor.
using System;

namespace NDP_UE_CS
{
  // Derive an exception with a specifiable message.
  class NotEvenException : Exception
  {
    const string notEvenMessage = 
      "The argument to a function requiring " +
      "even input is not divisible by 2.";

    public NotEvenException( ) :
      base( notEvenMessage )
    { }

    public NotEvenException( string auxMessage ) :
      base( String.Format( "{0} - {1}", 
        auxMessage, notEvenMessage ) )
    { }
  }

  class NewSExceptionDemo 
  {
    public static void Main() 
    {
      Console.WriteLine( 
        "This example of the Exception( string )\n" +
        "constructor generates the following output." );
      Console.WriteLine( 
        "\nHere, an exception is thrown using the \n" +
        "constructor of the base class.\n" );

      CalcHalf( 18 );
      CalcHalf( 21 );

      Console.WriteLine( 
        "\nHere, an exception is thrown using the \n" +
        "constructor of a derived class.\n" );

      CalcHalf2( 30 );
      CalcHalf2( 33 );
    }
  	
    // Half throws a base exception if the input is not even.
    static int Half( int input )
    {
      if( input % 2 != 0 )
        throw new Exception( String.Format( 
          "The argument {0} is not divisible by 2.", 
          input ) );

      else return input / 2;
    }

    // Half2 throws a derived exception if the input is not even.
    static int Half2( int input )
    {
      if( input % 2 != 0 )
        throw new NotEvenException( 
          String.Format( "Invalid argument: {0}", input ) );

      else return input / 2;
    }

    // CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
    static void CalcHalf(int input )
    {
      try
      {
        int halfInput = Half( input );
        Console.WriteLine( 
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) );
      }
    }

    // CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
    static void CalcHalf2(int input )
    {
      try
      {
        int halfInput = Half2( input );
        Console.WriteLine( 
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) );
      }
    }
  }
}

/*
This example of the Exception( string )
constructor generates the following output.

Here, an exception is thrown using the
constructor of the base class.

Half of 18 is 9.
System.Exception: The argument 21 is not divisible by 2.
  at NDP_UE_CS.NewSExceptionDemo.Half(Int32 input)
  at NDP_UE_CS.NewSExceptionDemo.CalcHalf(Int32 input)

Here, an exception is thrown using the
constructor of a derived class.

Half of 30 is 15.
NDP_UE_CS.NotEvenException: Invalid argument: 33 - The argument to a function r
equiring even input is not divisible by 2.
  at NDP_UE_CS.NewSExceptionDemo.Half2(Int32 input)
  at NDP_UE_CS.NewSExceptionDemo.CalcHalf2(Int32 input)
*/
' Example for the Exception( String ) constructor( String ).
Namespace NDP_UE_VB

  ' Derive an exception with a specifiable message.
  Class NotEvenException
    Inherits Exception

    Private Const notEvenMessage As String = _
      "The argument to a function requiring " & _
      "even input is not divisible by 2."
      
    Public Sub New()
      MyBase.New(notEvenMessage)
    End Sub
      
    Public Sub New(auxMessage As String)
      MyBase.New(String.Format("{0} - {1}", _
        auxMessage, notEvenMessage))
    End Sub
  End Class ' NotEvenException

  Module NewSExceptionDemo
    
    Sub Main()
      Console.WriteLine( _
        "This example of the Exception( String )" & vbCrLf & _
        "constructor generates the following output." )
      Console.WriteLine( vbCrLf & _
        "Here, an exception is thrown using the " & vbCrLf & _
        "constructor of the base class." & vbCrLf )

      CalcHalf(18)
      CalcHalf(21)
       
      Console.WriteLine(vbCrLf & _
        "Here, an exception is thrown using the " & vbCrLf & _
        "constructor of a derived class." & vbCrLf )

      CalcHalf2(30)
      CalcHalf2(33)
    End Sub
      
    ' Half throws a base exception if the input is not even.
    Function Half(input As Integer) As Integer

      If input Mod 2 <> 0 Then
        Throw New Exception( String.Format( _
          "The argument {0} is not divisible by 2.", _
          input ) )
      Else
        Return input / 2
      End If
    End Function ' Half
      
    ' Half2 throws a derived exception if the input is not even.
    Function Half2(input As Integer) As Integer

      If input Mod 2 <> 0 Then
        Throw New NotEvenException( _
          String.Format( "Invalid argument: {0}", input ) )
      Else
        Return input / 2
      End If
    End Function ' Half2
      
    ' CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
    Sub CalcHalf(input As Integer)

      Try
        Dim halfInput As Integer = Half(input)
        Console.WriteLine( _
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput )

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
      End Try
    End Sub
      
      
    ' CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
    Sub CalcHalf2( input As Integer )

      Try
        Dim halfInput As Integer = Half2( input )
        Console.WriteLine( _
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput )

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
      End Try
    End Sub

  End Module ' NewSExceptionDemo
End Namespace ' NDP_UE_VB

' This example of the Exception( String )
' constructor generates the following output.
' 
' Here, an exception is thrown using the
' constructor of the base class.
' 
' Half of 18 is 9.
' System.Exception: The argument 21 is not divisible by 2.
'  at NDP_UE_VB.NewSExceptionDemo.Half(Int32 input)
'  at NDP_UE_VB.NewSExceptionDemo.CalcHalf(Int32 input)
' 
' Here, an exception is thrown using the
' constructor of a derived class.
' 
' Half of 30 is 15.
' NDP_UE_VB.NotEvenException: Invalid argument: 33 - The argument to a function
' requiring even input is not divisible by 2.
'  at NDP_UE_VB.NewSExceptionDemo.Half2(Int32 input)
'  at NDP_UE_VB.NewSExceptionDemo.CalcHalf2(Int32 input)

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje Message właściwość nowego wystąpienia przy message użyciu parametru.This constructor initializes the Message property of the new instance by using the message parameter. Jeśli parametr ma nullwartość, jest to taka sama jak wywołanie Exception konstruktora. messageIf the message parameter is null, this is the same as calling the Exception constructor.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia Exception.The following table shows the initial property values for an instance of Exception.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null (Nothing w języku Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

Exception(SerializationInfo, StreamingContext) Exception(SerializationInfo, StreamingContext) Exception(SerializationInfo, StreamingContext) Exception(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Exception klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the Exception class with serialized data.

protected:
 Exception(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected Exception (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
new Exception : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> Exception
Protected Sub New (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo SerializationInfo SerializationInfo SerializationInfo

SerializationInfo Przechowujący dane serializowanego obiektu o generowanym wyjątku.The SerializationInfo that holds the serialized object data about the exception being thrown.

context
StreamingContext StreamingContext StreamingContext StreamingContext

StreamingContext Zawiera informacje kontekstowe o źródle lub miejscu docelowym.The StreamingContext that contains contextual information about the source or destination.

Wyjątki

Nazwa klasy ma null wartość lub HResult jest równa zero (0).The class name is null or HResult is zero (0).

Przykłady

Poniższy przykład kodu definiuje pochodną klasę, Exception której można serializować.The following code example defines a derived serializable Exception class. Kod wymusza błąd dzielenia przez 0, a następnie tworzy wystąpienie wyjątku pochodnego przy użyciu konstruktora (SerializationInfo, StreamingContext).The code forces a divide-by-0 error and then creates an instance of the derived exception using the (SerializationInfo, StreamingContext) constructor. Kod serializować wystąpienie do pliku, deserializacji pliku do nowego wyjątku, który zgłasza, a następnie przechwytuje i wyświetla dane wyjątku.The code serializes the instance to a file, deserializes the file into a new exception, which it throws, and then catches and displays the exception's data.

#using <System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Runtime::Serialization;
using namespace System::Runtime::Serialization::Formatters::Soap;

// Define a serializable derived exception class.

[Serializable]
ref class SecondLevelException: public Exception, public ISerializable
{
public:

  // This public constructor is used by class instantiators.
  SecondLevelException( String^ message, Exception^ inner )
   : Exception( message, inner )
  {
   HelpLink = "http://MSDN.Microsoft.com";
   Source = "Exception_Class_Samples";
  }


protected:

  // This protected constructor is used for deserialization.
  SecondLevelException( SerializationInfo^ info, StreamingContext context )
   : Exception( info, context )
  {}


public:

  // GetObjectData performs a custom serialization.
  [System::Security::Permissions::SecurityPermissionAttribute
  (System::Security::Permissions::SecurityAction::LinkDemand, 
  Flags=System::Security::Permissions::SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter)]
  virtual void GetObjectData( SerializationInfo^ info, StreamingContext context ) override
  {
   
   // Change the case of two properties, and then use the 
   // method of the base class.
   HelpLink = HelpLink->ToLower();
   Source = Source->ToUpperInvariant();
   Exception::GetObjectData( info, context );
  }

};

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the Exception constructor "
  "and Exception.GetObjectData\nwith Serialization"
  "Info and StreamingContext parameters "
  "generates \nthe following output.\n" );
  try
  {
   
   // This code forces a division by 0 and catches the 
   // resulting exception.
   try
   {
     int zero = 0;
     int ecks = 1 / zero;
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     
     // Create a new exception to throw again.
     SecondLevelException^ newExcept = gcnew SecondLevelException( "Forced a division by 0 and threw "
     "another exception.",ex );
     Console::WriteLine( "Forced a division by 0, caught the "
     "resulting exception, \n"
     "and created a derived exception:\n" );
     Console::WriteLine( "HelpLink: {0}", newExcept->HelpLink );
     Console::WriteLine( "Source:  {0}", newExcept->Source );
     
     // This FileStream is used for the serialization.
     FileStream^ stream = gcnew FileStream( "NewException.dat",FileMode::Create );
     try
     {
      
      // Serialize the derived exception.
      SoapFormatter^ formatter = gcnew SoapFormatter( nullptr,StreamingContext(StreamingContextStates::File) );
      formatter->Serialize( stream, newExcept );
      
      // Rewind the stream and deserialize the 
      // exception.
      stream->Position = 0;
      SecondLevelException^ deserExcept = dynamic_cast<SecondLevelException^>(formatter->Deserialize( stream ));
      Console::WriteLine( "\nSerialized the exception, and then "
      "deserialized the resulting stream "
      "into a \nnew exception. "
      "The deserialization changed the case "
      "of certain properties:\n" );
      
      // Throw the deserialized exception again.
      throw deserExcept;
     }
     catch ( SerializationException^ se ) 
     {
      Console::WriteLine( "Failed to serialize: {0}", se->ToString() );
     }
     finally
     {
      stream->Close();
     }

   }

  }
  catch ( Exception^ ex ) 
  {
   Console::WriteLine( "HelpLink: {0}", ex->HelpLink );
   Console::WriteLine( "Source:  {0}", ex->Source );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( ex->ToString() );
  }

}

/*
This example of the Exception constructor and Exception.GetObjectData
with SerializationInfo and StreamingContext parameters generates
the following output.

Forced a division by 0, caught the resulting exception,
and created a derived exception:

HelpLink: http://MSDN.Microsoft.com
Source:  Exception_Class_Samples

Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a
new exception. The deserialization changed the case of certain properties:

HelpLink: http://msdn.microsoft.com
Source:  EXCEPTION_CLASS_SAMPLES

SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw another exception. ---> S
ystem.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at main()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at main()

*/
using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap;
using System.Security.Permissions;

 // Define a serializable derived exception class.
 [Serializable()]
 class SecondLevelException : Exception, ISerializable
 {
   // This public constructor is used by class instantiators.
   public SecondLevelException( string message, Exception inner ) :
     base( message, inner )
   {
     HelpLink = "http://MSDN.Microsoft.com";
     Source = "Exception_Class_Samples";
   }

   // This protected constructor is used for deserialization.
   protected SecondLevelException( SerializationInfo info, 
     StreamingContext context ) :
       base( info, context )
   { }

   // GetObjectData performs a custom serialization.
   [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Demand,SerializationFormatter=true)]
   public override void GetObjectData( SerializationInfo info, 
     StreamingContext context ) 
   {
     // Change the case of two properties, and then use the 
     // method of the base class.
     HelpLink = HelpLink.ToLower( );
     Source = Source.ToUpperInvariant();

     base.GetObjectData( info, context );
   }
 }

 class SerializationDemo 
 {
   public static void Main() 
   {
     Console.WriteLine( 
       "This example of the Exception constructor " +
       "and Exception.GetObjectData\nwith Serialization" +
       "Info and StreamingContext parameters " +
       "generates \nthe following output.\n" );

     try
     {
       // This code forces a division by 0 and catches the 
       // resulting exception.
       try
       {
         int zero = 0;
         int ecks = 1 / zero;
       }
       catch( Exception ex )
       {
         // Create a new exception to throw again.
         SecondLevelException newExcept =
           new SecondLevelException( 
             "Forced a division by 0 and threw " +
             "another exception.", ex );

         Console.WriteLine( 
           "Forced a division by 0, caught the " +
           "resulting exception, \n" +
           "and created a derived exception:\n" );
         Console.WriteLine( "HelpLink: {0}", 
           newExcept.HelpLink );
         Console.WriteLine( "Source:  {0}", 
           newExcept.Source );

         // This FileStream is used for the serialization.
         FileStream stream = 
           new FileStream( "NewException.dat", 
             FileMode.Create );

         try
         {
           // Serialize the derived exception.
           SoapFormatter formatter = 
             new SoapFormatter( null,
               new StreamingContext( 
                 StreamingContextStates.File ) );
           formatter.Serialize( stream, newExcept );

           // Rewind the stream and deserialize the 
           // exception.
           stream.Position = 0;
           SecondLevelException deserExcept = 
             (SecondLevelException)
               formatter.Deserialize( stream );

           Console.WriteLine( 
             "\nSerialized the exception, and then " +
             "deserialized the resulting stream " +
             "into a \nnew exception. " +
             "The deserialization changed the case " +
             "of certain properties:\n" );
           
           // Throw the deserialized exception again.
           throw deserExcept;
         }
         catch( SerializationException se )
         {
           Console.WriteLine( "Failed to serialize: {0}", 
             se.ToString( ) );
         }
         finally
         {
           stream.Close( );
         }
       }
     }
     catch( Exception ex )
     {
       Console.WriteLine( "HelpLink: {0}", ex.HelpLink );
       Console.WriteLine( "Source:  {0}", ex.Source );

       Console.WriteLine( );
       Console.WriteLine( ex.ToString( ) );
     }
   }
 }
/*
This example displays the following output.

Forced a division by 0, caught the resulting exception,
and created a derived exception:

HelpLink: http://MSDN.Microsoft.com
Source:  Exception_Class_Samples

Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a
new exception. The deserialization changed the case of certain properties:

HelpLink: http://msdn.microsoft.com
Source:  EXCEPTION_CLASS_SAMPLES

NDP_UE_CS.SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw another except
ion. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at NDP_UE_CS.SerializationDemo.Main()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CS.SerializationDemo.Main()
*/
' If compiling with the Visual Basic compiler (vbc.exe) from the command
' prompt, be sure to add the following switch:
'  /reference:System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll 
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
Imports System.Security.Permissions

 ' Define a serializable derived exception class.
 <Serializable()> _
 Class SecondLevelException
   Inherits Exception

   ' This public constructor is used by class instantiators.
   Public Sub New( message As String, inner As Exception )
     MyBase.New( message, inner )

     HelpLink = "http://MSDN.Microsoft.com"
     Source = "Exception_Class_Samples"
   End Sub

   ' This protected constructor is used for deserialization.
   Protected Sub New( info As SerializationInfo, _
     context As StreamingContext )
       MyBase.New( info, context )
   End Sub

   ' GetObjectData performs a custom serialization.
   <SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Demand, _
                 SerializationFormatter:=True)> _
   Overrides Sub GetObjectData( info As SerializationInfo, _
     context As StreamingContext)

     ' Change the case of two properties, and then use the
     ' method of the base class.
     HelpLink = HelpLink.ToLower()
     Source = Source.ToUpperInvariant()

     MyBase.GetObjectData(info, context)
   End Sub
 End Class

 Module SerializationDemo

   Sub Main()
     Console.WriteLine( _
       "This example of the Exception constructor " & _
       "and Exception.GetObjectData " & vbCrLf & _
       "with SerializationInfo and StreamingContext " & _
       "parameters generates " & vbCrLf & _
       "the following output." & vbCrLf )

     ' This code forces a division by 0 and catches the
     ' resulting exception.
     Try
       Try
         Dim zero As Integer = 0
         Dim ecks As Integer = 1 \ zero

       ' Create a new exception to throw again.
       Catch ex As Exception

         Dim newExcept As New SecondLevelException( _
           "Forced a division by 0 and threw " & _
           "another exception.", ex )

         Console.WriteLine( _
           "Forced a division by 0, caught the " & _
           "resulting exception, " & vbCrLf & _
           "and created a derived exception:" & vbCrLf )
         Console.WriteLine( "HelpLink: {0}", _
           newExcept.HelpLink )
         Console.WriteLine( "Source:  {0}", _
           newExcept.Source )

         ' This FileStream is used for the serialization.
         Dim stream As New FileStream( _
           "NewException.dat", FileMode.Create )

         ' Serialize the derived exception.
         Try
           Dim formatter As New SoapFormatter( Nothing, _
             New StreamingContext( _
               StreamingContextStates.File ) )
           formatter.Serialize( stream, newExcept )

           ' Rewind the stream and deserialize the
           ' exception.
           stream.Position = 0
           Dim deserExcept As SecondLevelException = _
             CType( formatter.Deserialize( stream ), _
               SecondLevelException )

           Console.WriteLine( vbCrLf & _
             "Serialized the exception, and then " & _
             "deserialized the resulting stream " & _
             "into a " & vbCrLf & "new exception. " & _
             "The deserialization changed the case " & _
             "of certain properties:" & vbCrLf )

           ' Throw the deserialized exception again.
           Throw deserExcept

         Catch se As SerializationException
           Console.WriteLine( "Failed to serialize: {0}", _
             se.ToString( ) )

         Finally
           stream.Close( )
         End Try
       End Try
     Catch ex As Exception
       Console.WriteLine( "HelpLink: {0}", ex.HelpLink )
       Console.WriteLine( "Source:  {0}", ex.Source )

       Console.WriteLine( )
       Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
     End Try
   End Sub
 End Module
' This example displays the following output:
' 
' Forced a division by 0, caught the resulting exception,
' and created a derived exception:
' 
' HelpLink: http://MSDN.Microsoft.com
' Source:  Exception_Class_Samples
' 
' Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a
' new exception. The deserialization changed the case of certain properties:
' 
' HelpLink: http://msdn.microsoft.com
' Source:  EXCEPTION_CLASS_SAMPLES
' 
' NDP_UE_VB.SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw another exce
' ption. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
'  at NDP_UE_VB.SerializationDemo.Main()
'  --- End of inner exception stack trace ---
'  at NDP_UE_VB.SerializationDemo.Main()

Uwagi

Ten konstruktor jest wywoływana podczas deserializacji do odtworzenia obiektu wyjątku przesyłanego za pomocą strumienia.This constructor is called during deserialization to reconstitute the exception object transmitted over a stream. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz XML oraz serializacji protokołu SOAP.For more information, see XML and SOAP Serialization.

Zobacz też

Exception(String, Exception) Exception(String, Exception) Exception(String, Exception) Exception(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Exception klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the Exception class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

public:
 Exception(System::String ^ message, Exception ^ innerException);
public Exception (string message, Exception innerException);
new Exception : string * Exception -> Exception
Public Sub New (message As String, innerException As Exception)

Parametry

message
String String String String

Komunikat o błędzie wyjaśniający przyczynę wyjątku.The error message that explains the reason for the exception.

innerException
Exception Exception Exception Exception

Wyjątek, który jest przyczyną bieżącego wyjątku lub odwołaniem null (Nothing w Visual Basic), jeśli nie określono wyjątku wewnętrznego.The exception that is the cause of the current exception, or a null reference (Nothing in Visual Basic) if no inner exception is specified.

Przykłady

Poniższy przykład kodu dziedziczy Exception dla określonego warunku.The following code example derives an Exception for a specific condition. Kod demonstruje użycie konstruktora, który przyjmuje komunikat i wyjątek wewnętrzny jako parametry, dla klasy pochodnej i klasy bazowej Exception .The code demonstrates the use of the constructor that takes a message and an inner exception as parameters, for both the derived class and the base Exception class.

// Example for the Exception( String*, Exception* ) constructor.
using namespace System;

namespace NDP_UE_CPP
{

  // Derive an exception with a specifiable message and inner exception.
  public ref class LogTableOverflowException: public Exception
  {
  private:
   static String^ overflowMessage = "The log table has overflowed.";

  public:
   LogTableOverflowException()
     : Exception( overflowMessage )
   {}

   LogTableOverflowException( String^ auxMessage )
     : Exception( String::Format( "{0} - {1}", overflowMessage, auxMessage ) )
   {}

   LogTableOverflowException( String^ auxMessage, Exception^ inner )
     : Exception( String::Format( "{0} - {1}", overflowMessage, auxMessage ), inner )
   {}

  };

  public ref class LogTable
  {
  public:
   LogTable( int numElements )
   {
     logArea = gcnew array<String^>(numElements);
     elemInUse = 0;
   }


  protected:
   array<String^>^logArea;
   int elemInUse;

  public:

   // The AddRecord method throws a derived exception 
   // if the array bounds exception is caught.
   int AddRecord( String^ newRecord )
   {
     try
     {
      logArea[ elemInUse ] = newRecord;
      return elemInUse++;
     }
     catch ( Exception^ ex ) 
     {
      throw gcnew LogTableOverflowException( String::Format( "Record \"{0}\" was not logged.", newRecord ),ex );
     }

   }

  };


  // Create a log table and force an overflow.
  void ForceOverflow()
  {
   LogTable^ log = gcnew LogTable( 4 );
   try
   {
     for ( int count = 1; ; count++ )
     {
      log->AddRecord( String::Format( "Log record number {0}", count ) );

     }
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( ex->ToString() );
   }

  }

}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the Exception( String*, Exception* )\n"
  "constructor generates the following output." );
  Console::WriteLine( "\nExample of a derived exception "
  "that references an inner exception:\n" );
  NDP_UE_CPP::ForceOverflow();
}

/*
This example of the Exception( String*, Exception* )
constructor generates the following output.

Example of a derived exception that references an inner exception:

NDP_UE_CPP.LogTableOverflowException: The log table has overflowed. - Record "L
og record number 5" was not logged. ---> System.IndexOutOfRangeException: Index
 was outside the bounds of the array.
  at NDP_UE_CPP.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CPP.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  at NDP_UE_CPP.ForceOverflow()
*/
// Example for the Exception( string, Exception ) constructor.
using System;

namespace NDP_UE_CS
{
  // Derive an exception with a specifiable message and inner exception.
  class LogTableOverflowException : Exception
  {
    const string overflowMessage = 
      "The log table has overflowed.";

    public LogTableOverflowException( ) :
      base( overflowMessage )
    { }

    public LogTableOverflowException( string auxMessage ) :
      base( String.Format( "{0} - {1}", 
        overflowMessage, auxMessage ) )
    { }

    public LogTableOverflowException( 
      string auxMessage, Exception inner ) :
        base( String.Format( "{0} - {1}", 
          overflowMessage, auxMessage ), inner )
    { }
  }

  class LogTable
  {
    public LogTable( int numElements )
    {
      logArea = new string[ numElements ];
      elemInUse = 0;
    }

    protected string[ ] logArea;
    protected int    elemInUse;

    // The AddRecord method throws a derived exception 
    // if the array bounds exception is caught.
    public  int    AddRecord( string newRecord )
    {
      try
      {
        logArea[ elemInUse ] = newRecord;
        return elemInUse++;
      }
      catch( Exception ex )
      {
        throw new LogTableOverflowException( 
          String.Format( "Record \"{0}\" was not logged.", 
            newRecord ), ex );
      }
    }
  }

  class OverflowDemo 
  {
    // Create a log table and force an overflow.
    public static void Main() 
    {
      LogTable log = new LogTable( 4 );

      Console.WriteLine( 
        "This example of the Exception( string, Exception )" +
        "\nconstructor generates the following output." );
      Console.WriteLine( 
        "\nExample of a derived exception " +
        "that references an inner exception:\n" );
      try
      {
        for( int count = 1; ; count++ )
        {
          log.AddRecord( 
            String.Format( 
              "Log record number {0}", count ) );
        }
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) );
      }
    }
  }
}

/*
This example of the Exception( string, Exception )
constructor generates the following output.

Example of a derived exception that references an inner exception:

NDP_UE_CS.LogTableOverflowException: The log table has overflowed. - Record "Lo
g record number 5" was not logged. ---> System.IndexOutOfRangeException: Index
was outside the bounds of the array.
  at NDP_UE_CS.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CS.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  at NDP_UE_CS.OverflowDemo.Main()
*/
' Sample for Exception( String, Exception ) constructor.
Namespace NDP_UE_VB

  ' Derive an exception with a specifiable message and inner exception.
  Class LogTableOverflowException
    Inherits Exception

    Private Const overflowMessage As String = _
      "The log table has overflowed."
      
    Public Sub New( )
      MyBase.New( overflowMessage )
    End Sub
      
    Public Sub New( auxMessage As String )
      MyBase.New( String.Format( "{0} - {1}", _
        overflowMessage, auxMessage ) )
    End Sub
      
    Public Sub New( auxMessage As String, inner As Exception )
      MyBase.New( String.Format( "{0} - {1}", _
        overflowMessage, auxMessage ), inner )
    End Sub
  End Class ' LogTableOverflowException

  Class LogTable
    
    Public Sub New( numElements As Integer )
      logArea = New String( numElements ) { }
      elemInUse = 0
    End Sub
      
    Protected logArea( ) As String
    Protected elemInUse As Integer
      
    ' The AddRecord method throws a derived exception 
    ' if the array bounds exception is caught.
    Public Function AddRecord( newRecord As String ) As Integer

      Try
        Dim curElement as Integer = elemInUse
        logArea( elemInUse ) = newRecord
        elemInUse += 1
        Return curElement

      Catch ex As Exception
        Throw New LogTableOverflowException( String.Format( _
          "Record ""{0}"" was not logged.", newRecord ), ex )
      End Try
    End Function ' AddRecord
    End Class ' LogTable

    Module OverflowDemo
      
    ' Create a log table and force an overflow.
    Sub Main()
      Dim log As New LogTable(4)
       
      Console.WriteLine( _
        "This example of the Exception( String, Exception )" & _
        vbCrLf & "constructor generates the following output." )
      Console.WriteLine( vbCrLf & _
        "Example of a derived exception " & vbCrLf & _
        "that references an inner exception:" & vbCrLf )
      Try
        Dim count As Integer = 0
         
        Do
          log.AddRecord( _
            String.Format( _
              "Log record number {0}", count ) )
          count += 1
        Loop

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
      End Try
    End Sub

  End Module ' OverflowDemo
End Namespace ' NDP_UE_VB

' This example of the Exception( String, Exception )
' constructor generates the following output.
' 
' Example of a derived exception
' that references an inner exception:
' 
' NDP_UE_VB.LogTableOverflowException: The log table has overflowed. - Record "
' Log record number 5" was not logged. ---> System.IndexOutOfRangeException: In
' dex was outside the bounds of the array.
'  at NDP_UE_VB.LogTable.AddRecord(String newRecord)
'  --- End of inner exception stack trace ---
'  at NDP_UE_VB.LogTable.AddRecord(String newRecord)
'  at NDP_UE_VB.OverflowDemo.Main()

Uwagi

Wyjątek generowany jako bezpośredni wynik poprzedniego wyjątku powinien zawierać odwołanie do poprzedniego wyjątku we InnerException właściwości.An exception that is thrown as a direct result of a previous exception should include a reference to the previous exception in the InnerException property. Właściwość zwraca tę samą wartość, która jest przenoszona do konstruktora lub odwołanie o wartości null (Nothing InnerException w Visual Basic), jeśli właściwość nie poda wewnętrznej wartości wyjątku do konstruktora. InnerExceptionThe InnerException property returns the same value that is passed into the constructor, or a null reference (Nothing in Visual Basic) if the InnerException property does not supply the inner exception value to the constructor.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia Exception.The following table shows the initial property values for an instance of Exception.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie do wewnętrznego wyjątku.The inner exception reference.
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

Dotyczy