Exception.GetType Metoda

Definicja

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

public:
 Type ^ GetType();
public:
 virtual Type ^ GetType();
public Type GetType ();
override this.GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Zwraca

Type

TypeObiekt, który reprezentuje dokładny typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.A Type object that represents the exact runtime type of the current instance.

Implementuje

Uwagi

GetTypeMetoda istnieje do obsługi infrastruktury .NET Framework i wewnętrznie wywołuje metodę podstawową, Object.GetType .The GetType method exists to support the .NET Framework infrastructure, and internally invokes the fundamental method, Object.GetType.

Dotyczy

Zobacz też