Exception.SerializeObjectState Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

protected:
 event EventHandler<System::Runtime::Serialization::SafeSerializationEventArgs ^> ^ SerializeObjectState;
protected event EventHandler<System.Runtime.Serialization.SafeSerializationEventArgs>? SerializeObjectState;
protected event EventHandler<System.Runtime.Serialization.SafeSerializationEventArgs> SerializeObjectState;
member this.SerializeObjectState : EventHandler<System.Runtime.Serialization.SafeSerializationEventArgs> 
Protected Custom Event SerializeObjectState As EventHandler(Of SafeSerializationEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<SafeSerializationEventArgs>

Przykłady

W poniższym przykładzie zdefiniowano BadDivisionException , który obsługuje SerializeObjectState zdarzenie.The following example defines a BadDivisionException that handles the SerializeObjectState event. Zawiera również obiekt stanu, który jest zagnieżdżoną strukturą o nazwie BadDivisionExceptionState implementującej ISafeSerializationData interfejs.It also contains a state object, which is a nested structure named BadDivisionExceptionState that implements the ISafeSerializationData interface.

using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   bool serialized = false;
   var formatter = new BinaryFormatter();
   Double[] values = { 3, 2, 1 };
   Double divisor = 0;
   foreach (var value in values) {
     try {
      BadDivisionException ex = null;
      if (divisor == 0) {
        if (! serialized) {
         // Instantiate the exception object.
         ex = new BadDivisionException(0);
         // Serialize the exception object.
         var fs = new FileStream("BadDivision1.dat",
                      FileMode.Create);
         formatter.Serialize(fs, ex);
         fs.Close();
         Console.WriteLine("Serialized the exception...");
        }
        else {
         // Deserialize the exception.
         var fs = new FileStream("BadDivision1.dat",
                      FileMode.Open);
         ex = (BadDivisionException) formatter.Deserialize(fs);
         // Reserialize the exception.
         fs.Position = 0;
         formatter.Serialize(fs, ex);
         fs.Close();
         Console.WriteLine("Reserialized the exception...");
        }
       throw ex;
      }
      Console.WriteLine("{0} / {1} = {1}", value, divisor, value/divisor);
     }
     catch (BadDivisionException e) {
      Console.WriteLine("Bad divisor from a {0} exception: {1}",
               serialized ? "deserialized" : "new", e.Divisor);
      serialized = true;
     }
   }
  }
}

[Serializable] public class BadDivisionException : Exception
{
  // Maintain an internal BadDivisionException state object.
  [NonSerialized] private BadDivisionExceptionState state = new BadDivisionExceptionState();

  public BadDivisionException(Double divisor)
  {
   state.Divisor = divisor;
   HandleSerialization();
  }

  private void HandleSerialization()
  {
   SerializeObjectState += delegate(object exception, SafeSerializationEventArgs eventArgs)
                   {
                     eventArgs.AddSerializedState(state);
                   };
  }

  public Double Divisor
  { get { return state.Divisor; } }

  [Serializable] private struct BadDivisionExceptionState : ISafeSerializationData
  {
   private Double badDivisor;

   public Double Divisor
   { get { return badDivisor; }
    set { badDivisor = value; } }

   void ISafeSerializationData.CompleteDeserialization(object deserialized)
   {
     var ex = deserialized as BadDivisionException;
     ex.HandleSerialization();
     ex.state = this;
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Serialized the exception...
//    Bad divisor from a new exception: 0
//    Reserialized the exception...
//    Bad divisor from a deserialized exception: 0
//    Reserialized the exception...
//    Bad divisor from a deserialized exception: 0
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary
      
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim serialized As Boolean = False
   Dim formatter As New BinaryFormatter()
   Dim values() As Double = { 3, 2, 1 }
   Dim divisor As Double = 0
   For Each value In values
     Try
      Dim ex As BadDivisionException = Nothing
      If divisor = 0 Then 
        If Not serialized Then
         ' Instantiate the exception object.
         ex = New BadDivisionException(0)
         ' Serialize the exception object.
         Dim fs As New FileStream("BadDivision1.dat", 
                      FileMode.Create)
         formatter.Serialize(fs, ex)
         fs.Close()
         Console.WriteLine("Serialized the exception...")
        Else
         ' Deserialize the exception.
         Dim fs As New FileStream("BadDivision1.dat",
                      FileMode.Open)
         ex = CType(formatter.Deserialize(fs), BadDivisionException)
         ' Reserialize the exception.
         fs.Position = 0
         formatter.Serialize(fs, ex)
         fs.Close()
         Console.WriteLine("Reserialized the exception...")                      
        End If  
       Throw ex 
      End If 
      Console.WriteLine("{0} / {1} = {1}", value, divisor, value/divisor)
     Catch e As BadDivisionException
      Console.WriteLine("Bad divisor from a {0} exception: {1}",
               If(serialized, "deserialized", "new"), e.Divisor)       
      serialized = True
     End Try  
   Next
  End Sub
End Module

<Serializable> Public Class BadDivisionException : Inherits Exception
  ' Maintain an internal BadDivisionException state object.
  <NonSerialized> Private state As New BadDivisionExceptionState()

  Public Sub New(divisor As Double)
   state.Divisor = divisor
   HandleSerialization()   
  End Sub
  
  Private Sub HandleSerialization()
   AddHandler SerializeObjectState, 
         Sub(exception As Object, eventArgs As SafeSerializationEventArgs)
          eventArgs.AddSerializedState(state)
         End Sub
  End Sub
  
  Public ReadOnly Property Divisor As Double
   Get
     Return state.Divisor
   End Get   
  End Property

  <Serializable> Private Structure BadDivisionExceptionState 
                  Implements ISafeSerializationData
   private badDivisor As Double
   
   Public Property Divisor As Double
     Get
      Return badDivisor
     End Get
     Set
      badDivisor = value
     End Set
   End Property 

   Sub CompleteDeserialization(deserialized As Object) _
      Implements ISafeSerializationData.CompleteDeserialization
     Dim ex As BadDivisionException = TryCast(deserialized, BadDivisionException)
     ex.HandleSerialization()
     ex.state = Me 
   End Sub
  End Structure
End Class
' The example displays the following output:
'    Serialized the exception...
'    Bad divisor from a new exception: 0
'    Reserialized the exception...
'    Bad divisor from a deserialized exception: 0
'    Reserialized the exception...
'    Bad divisor from a deserialized exception: 0

BadDivisionExceptionWyjątek jest zgłaszany, gdy występuje dzielenie zmiennoprzecinkowe przez zero.The BadDivisionException exception is thrown when a floating-point division by zero occurs. Podczas pierwszego dzielenia przez zero, przykład tworzy BadDivisionException obiekt, serializować go i zgłasza wyjątek.During the first division by zero, the example instantiates a BadDivisionException object, serializes it, and throws the exception. Gdy występują kolejne podziały przez zero, przykład deserializacji poprzednio serializowanego obiektu, deserializacji go i zgłasza wyjątek.When subsequent divisions by zero occur, the example deserializes the previously serialized object, reserializes it, and throws the exception. W celu zapewnienia serializacji obiektu, deserializacji, deserializacji i deserializacji, przykład dodaje SerializeObjectState procedurę obsługi zdarzeń zarówno w BadDivisionException konstruktorze klasy, jak i w ISafeSerializationData.CompleteDeserialization implementacji.To provide for object serialization, deserialization, reserialization, and deserialization, the example adds the SerializeObjectState event handler both in the BadDivisionException class constructor and in the ISafeSerializationData.CompleteDeserialization implementation.

Uwagi

Obiekt stanu wyjątku implementuje ISafeSerializationData interfejs.The exception state object implements the ISafeSerializationData interface.

Po SerializeObjectState zasubskrybowaniu zdarzenia wyjątek jest deserializowany i tworzony jako pusty wyjątek.When the SerializeObjectState event is subscribed to, the exception is deserialized and created as an empty exception. Konstruktor wyjątku nie jest uruchomiony, a stan wyjątku jest również deserializowany.The exception's constructor is not run, and the exception state is also deserialized. CompleteDeserializationMetoda wywołania zwrotnego obiektu stanu wyjątku jest następnie powiadamiana, aby można było wypchnąć deserializowane dane do pustego wyjątku.The CompleteDeserialization callback method of the exception state object is then notified so that it can push deserialized data into the empty exception.

SerializeObjectStateZdarzenie włącza przezroczyste typy wyjątków do serializacji i deserializacji danych wyjątków.The SerializeObjectState event enables transparent exception types to serialize and deserialize exception data. Kod przezroczysty może wykonywać polecenia w granicach zestawu uprawnień, który działa w ramach, ale nie może wykonać wywołania, wywołać, pochodzić z lub zawierać kod krytyczny.Transparent code can execute commands within the bounds of the permission set it is operating within, but cannot execute, call, derive from, or contain critical code.

Jeśli SerializeObjectState zdarzenie nie jest subskrybowane, deserializacja odbywa się w zwykły sposób przy użyciu Exception konstruktora.If the SerializeObjectState event is not subscribed to, deserialization occurs as usual using the Exception constructor.

Zazwyczaj procedura obsługi SerializeObjectState zdarzenia jest dodawana w konstruktorze wyjątku w celu zapewnienia serializacji.Typically, a handler for the SerializeObjectState event is added in the exception's constructor to provide for its serialization. Jednak, ponieważ Konstruktor nie jest wykonywany, gdy SerializeObjectState program obsługi zdarzeń jest wykonywany, Serializowanie wyjątku deserializowanego może zgłosić SerializationException wyjątek podczas próby deserializacji wyjątku.But because the constructor is not executed when the SerializeObjectState event handler executes, serializing a deserialized exception can throw a SerializationException exception when you try to deserialize the exception. Aby tego uniknąć, należy również dodać procedurę obsługi dla SerializeObjectState zdarzenia w ISafeSerializationData.CompleteDeserialization metodzie.To avoid this, you should also add the handler for the SerializeObjectState event in the ISafeSerializationData.CompleteDeserialization method. Zobacz sekcję przykłady, aby zapoznać się z ilustracją.See the Examples section for an illustration.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Jeśli to zdarzenie jest subskrybowane i używane, wszystkie typy pochodne, które są zgodne w hierarchii dziedziczenia, muszą implementować ten sam mechanizm serializacji.If this event is subscribed to and used, all derived types that follow in the inheritance hierarchy must implement the same serialization mechanism.

Dotyczy