FileStyleUriParser Konstruktor

Definicja

Tworzy dostosowywalny parser oparty na schemacie plików.Creates a customizable parser based on the File scheme.

public:
 FileStyleUriParser();
public FileStyleUriParser ();
Public Sub New ()

Uwagi

Użyj tego konstruktora jako argumentu do UriParser.Register(UriParser, String, Int32)Use this constructor as an argument to UriParser.Register(UriParser, String, Int32)

Dotyczy