FileStyleUriParser Klasa

Definicja

Dostosowywalny parser oparty na schemacie plików.A customizable parser based on the File scheme.

public ref class FileStyleUriParser : UriParser
public class FileStyleUriParser : UriParser
type FileStyleUriParser = class
    inherit UriParser
Public Class FileStyleUriParser
Inherits UriParser
Dziedziczenie
FileStyleUriParser

Konstruktory

FileStyleUriParser()

Tworzy dostosowywalny parser oparty na schemacie plików.Creates a customizable parser based on the File scheme.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetComponents(Uri, UriComponents, UriFormat)

Pobiera składniki z identyfikatora URI.Gets the components from a URI.

(Odziedziczone po UriParser)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeAndValidate(Uri, UriFormatException)

Zainicjuj stan analizatora i sprawdź poprawność identyfikatora URI.Initialize the state of the parser and validate the URI.

(Odziedziczone po UriParser)
IsBaseOf(Uri, Uri)

Określa, czy baseUri jest podstawowym identyfikatorem URI dla relativeUri.Determines whether baseUri is a base URI for relativeUri.

(Odziedziczone po UriParser)
IsWellFormedOriginalString(Uri)

Wskazuje, czy identyfikator URI jest poprawnie sformułowany.Indicates whether a URI is well-formed.

(Odziedziczone po UriParser)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnNewUri()

Wywoływane przez konstruktora Uri, aby uzyskać wystąpienie UriParser.Invoked by a Uri constructor to get a UriParser instance.

(Odziedziczone po UriParser)
OnRegister(String, Int32)

Wywoływane przez platformę, gdy zarejestrowano metodę UriParser.Invoked by the Framework when a UriParser method is registered.

(Odziedziczone po UriParser)
Resolve(Uri, Uri, UriFormatException)

Wywoływane przez Uri konstruktory i TryCreate, aby rozwiązać względny identyfikator URI.Called by Uri constructors and TryCreate to resolve a relative URI.

(Odziedziczone po UriParser)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy