Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,TResult> Delegat

Definicja

Hermetyzuje metodę, która ma 13 parametrów i zwraca wartość typu określonego przez TResult parametr.Encapsulates a method that has 13 parameters and returns a value of the type specified by the TResult parameter.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename TResult>
public delegate TResult Func(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7, T8 arg8, T9 arg9, T10 arg10, T11 arg11, T12 arg12, T13 arg13);
public delegate TResult Func<in T1,in T2,in T3,in T4,in T5,in T6,in T7,in T8,in T9,in T10,in T11,in T12,in T13,out TResult>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7, T8 arg8, T9 arg9, T10 arg10, T11 arg11, T12 arg12, T13 arg13);
type Func<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, 'T8, 'T9, 'T10, 'T11, 'T12, 'T13, 'Result> = delegate of 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 -> 'Result
Public Delegate Function Func(Of In T1, In T2, In T3, In T4, In T5, In T6, In T7, In T8, In T9, In T10, In T11, In T12, In T13, Out TResult)(arg1 As T1, arg2 As T2, arg3 As T3, arg4 As T4, arg5 As T5, arg6 As T6, arg7 As T7, arg8 As T8, arg9 As T9, arg10 As T10, arg11 As T11, arg12 As T12, arg13 As T13) As TResult 

Parametry typu

T1

Typ pierwszego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the first parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T2

Typ drugiego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the second parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T3

Typ trzeciego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the third parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T4

Typ czwartego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T5

Typ piątego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T6

Typ szóstego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T7

Typ siódmego parametru metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The type of the seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T8

Typ ósmego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the eighth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T9

Typ dziewiątego parametru metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The type of the ninth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T10

Typ dziesiątego parametru metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The type of the tenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T11

Typ jedenastego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the eleventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T12

Typ dwunastego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the twelfth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
T13

Typ trzynastego parametru metody, który jest hermetyzowany przez ten delegat.The type of the thirteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kontrawariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest mniej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.
TResult

Typ wartości zwracanej przez ten delegata.The type of the return value of the method that this delegate encapsulates.

Ten parametr typu jest kowariantny. Oznacza to, że możesz użyć typu, który został przez Ciebie określony, lub dowolnego typu, który jest bardziej pochodny. Aby uzyskać więcej informacji o kowariancji i kontrawariancji, zobacz Kowariancja i kontrawariancja w typach ogólnych.

Parametry

arg1
T1

Pierwszy parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The first parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg2
T2

Drugi parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The second parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg3
T3

Trzeci parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The third parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg4
T4

Czwarty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg5
T5

Piąty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg6
T6

Szósty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg7
T7

Siódmy parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg8
T8

Ósmy parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The eighth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg9
T9

Dziewiąty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The ninth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg10
T10

Dziesiąty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The tenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg11
T11

Jedenasty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The eleventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg12
T12

Dwunasty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The twelfth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg13
T13

Trzynasty parametr metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The thirteenth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Wartość zwracana

TResult

Wartość zwracana metody, która jest hermetyzowana przez ten delegat.The return value of the method that this delegate encapsulates.

Uwagi

Tego delegata można użyć do reprezentowania metody, którą można przekazać jako parametru bez jawnego deklarowania niestandardowego delegata.You can use this delegate to represent a method that can be passed as a parameter without explicitly declaring a custom delegate. Metoda hermetyzowana musi odpowiadać sygnaturze metody zdefiniowanej przez tego delegata.The encapsulated method must correspond to the method signature that is defined by this delegate. Oznacza to, że metoda hermetyzowana musi mieć 13 parametrów, z których każda jest przenoszona do niego przez wartość i że musi zwracać wartość.This means that the encapsulated method must have 13 parameters, each of which is passed to it by value, and that it must return a value.

Uwaga

Aby odwołać się do metody, która ma 13 parametrów i zwraca void (lub w Visual Basic, która jest zadeklarowana jako, a Sub nie jako Function ), należy Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13> zamiast tego użyć delegata generycznego.To reference a method that has 13 parameters and returns void (or in Visual Basic, that is declared as a Sub rather than as a Function), use the generic Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13> delegate instead.

Można również użyć Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,TResult> delegata z metodami anonimowymi i wyrażeniami lambda.You can also use the Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,TResult> delegate with anonymous methods and lambda expressions.

Typ podstawowy wyrażenia lambda jest jednym z Func delegatów ogólnych.The underlying type of a lambda expression is one of the generic Func delegates. Dzięki temu można przekazać wyrażenie lambda jako parametr bez jawnego przypisywania go do delegata.This makes it possible to pass a lambda expression as a parameter without explicitly assigning it to a delegate.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też