GenericUriParser Klasa

Definicja

Dostosowywalny parser dla hierarchicznego identyfikatora URI.A customizable parser for a hierarchical URI.

public ref class GenericUriParser : UriParser
public class GenericUriParser : UriParser
type GenericUriParser = class
    inherit UriParser
Public Class GenericUriParser
Inherits UriParser
Dziedziczenie
GenericUriParser

Uwagi

Jeśli chcesz utworzyć parser oparty na dobrze znanym schemacie, użyj HttpStyleUriParser , FtpStyleUriParser ,, GopherStyleUriParser LdapStyleUriParser , lub NewsStyleUriParser .If you want to create a parser based on a well-known scheme, use HttpStyleUriParser, FtpStyleUriParser, GopherStyleUriParser, LdapStyleUriParser, or NewsStyleUriParser.

Podczas tworzenia parsera możliwego do dostosowania, zachowanie parsera jest określane przez przekazanie bitowej kombinacji wartości dostępnych w System.GenericUriParserOptions wyliczeniu do GenericUriParser konstruktora.When creating a customizable parser, the behavior of the parser is specified by passing a bitwise combination of the values available in the System.GenericUriParserOptions enumeration to the GenericUriParser constructor.

Istniejąca System.Uri Klasa została rozszerzona w celu zapewnienia obsługi międzynarodowych identyfikatorów zasobów (IRI) i międzynarodowych nazw domen (IDN).The existing System.Uri class has been extended to provide support for International Resource Identifiers (IRI) and Internationalized Domain Names (IDN). Bieżący użytkownicy nie będą widzieć żadnych zmian w zachowaniu .NET Framework 2,0, o ile nie włączą one IRI.Current users will not see any change from the .NET Framework 2.0 behavior unless they specifically enable IRI. Zapewnia to zgodność aplikacji z wcześniejszymi wersjami .NET Framework.This ensures application compatibility with prior versions of the .NET Framework.

Wszystkie analizatory pochodne od GenericUriParser nie uzyskają domyślnie obsługi IRI i IDN.All parsers derived from GenericUriParser will not gain IRI and IDN support by default. DefaultOpcja nie obejmuje obsługi IRI i IDN.The Default option does not include IRI and IDN support. Do wyliczenia dodawane są dwie nowe wartości, System.GenericUriParserOptions Aby wskazać, czy Analizator niestandardowy obsługuje IRI i IDN.Two new values are added to the System.GenericUriParserOptions enumeration to indicate if a custom parser supports IRI and IDN.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi IRI i IDN, zobacz sekcję Uwagi dla System.Uri klasy.For more information on IRI and IDN support, see the Remarks section for the System.Uri class.

Konstruktory

GenericUriParser(GenericUriParserOptions)

Utwórz dostosowywalny parser dla hierarchicznego identyfikatora URI.Create a customizable parser for a hierarchical URI.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetComponents(Uri, UriComponents, UriFormat)

Pobiera składniki z identyfikatora URI.Gets the components from a URI.

(Odziedziczone po UriParser)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeAndValidate(Uri, UriFormatException)

Zainicjuj stan analizatora i sprawdź poprawność identyfikatora URI.Initialize the state of the parser and validate the URI.

(Odziedziczone po UriParser)
IsBaseOf(Uri, Uri)

Określa baseUri , czy jest podstawowym identyfikatorem URI dla relativeUri .Determines whether baseUri is a base URI for relativeUri.

(Odziedziczone po UriParser)
IsWellFormedOriginalString(Uri)

Wskazuje, czy identyfikator URI jest poprawnie sformułowany.Indicates whether a URI is well-formed.

(Odziedziczone po UriParser)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnNewUri()

Wywoływane przez Uri konstruktora, aby uzyskać UriParser wystąpienie.Invoked by a Uri constructor to get a UriParser instance.

(Odziedziczone po UriParser)
OnRegister(String, Int32)

Wywoływane przez platformę, gdy UriParser Metoda jest zarejestrowana.Invoked by the Framework when a UriParser method is registered.

(Odziedziczone po UriParser)
Resolve(Uri, Uri, UriFormatException)

Wywoływane przez Uri konstruktory i TryCreate Aby rozwiązać WZGLĘDNY identyfikator URI.Called by Uri constructors and TryCreate to resolve a relative URI.

(Odziedziczone po UriParser)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy