Calendar.DaysInYearBeforeMinSupportedYear Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę dni w roku poprzedzającą rok określony przez MinSupportedDateTime Właściwość.Gets the number of days in the year that precedes the year that is specified by the MinSupportedDateTime property.

protected:
 virtual property int DaysInYearBeforeMinSupportedYear { int get(); };
protected virtual int DaysInYearBeforeMinSupportedYear { get; }
member this.DaysInYearBeforeMinSupportedYear : int
Protected Overridable ReadOnly Property DaysInYearBeforeMinSupportedYear As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba dni w roku poprzedzająca rok określony przez MinSupportedDateTime .The number of days in the year that precedes the year specified by MinSupportedDateTime.

Uwagi

Ta właściwość zwraca wartość stałą 365.This property returns a constant value of 365. Należy pamiętać, że wartość właściwości może być zastąpiona przez klasy pochodne Calendar klasy.Note that the property value can be overridden by classes derived from the Calendar class.

Dotyczy