Calendar.GetLeapMonth Metoda

Definicja

Oblicza miesiąc przestępny przez określony rok, rok i ERA.Calculates the leap month for a specified year, or year and era.

Przeciążenia

GetLeapMonth(Int32, Int32)

Oblicza miesiąc przestępny w określonym roku i ERA.Calculates the leap month for a specified year and era.

GetLeapMonth(Int32)

Oblicza miesiąc przestępny przez określony rok.Calculates the leap month for a specified year.

GetLeapMonth(Int32, Int32)

Oblicza miesiąc przestępny w określonym roku i ERA.Calculates the leap month for a specified year and era.

public:
 virtual int GetLeapMonth(int year, int era);
public virtual int GetLeapMonth (int year, int era);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual int GetLeapMonth (int year, int era);
abstract member GetLeapMonth : int * int -> int
override this.GetLeapMonth : int * int -> int
Public Overridable Function GetLeapMonth (year As Integer, era As Integer) As Integer

Parametry

year
Int32

Rok.A year.

era
Int32

ERA.An era.

Zwraca

Int32

Dodatnia liczba całkowita, która wskazuje miesiąc przestępny w określonym roku i ERA.A positive integer that indicates the leap month in the specified year and era.

— lub —-or- Zero, jeśli ten kalendarz nie obsługuje miesiąca przestępnego lub jeśli year i era parametry nie określają roku przestępnego.Zero if this calendar does not support a leap month or if the year and era parameters do not specify a leap year.

Atrybuty

Uwagi

W kalendarzu, który obsługuje pojęcie miesiąca przestępnego, miesiąc przestępny może wystąpić po określonym miesiącu lub po dowolnym miesiącu w roku.In a calendar that supports the notion of a leap month, the leap month can occur either after a particular month or after any month in a year. Na przykład Metoda GetMonth(DateTime) zwraca liczbę z zakresu od 1 do 13, która wskazuje miesiąc skojarzony z określoną datą.For example, the GetMonth(DateTime) method returns a number between 1 and 13 that indicates the month associated with a specified date. Jeśli istnieje miesiąc przestępny między ósmym i dziewiątym miesiącem roku, Metoda GetMonth(DateTime) zwraca 8 dla ósmego miesiąca, 9 dla ósmego miesiąca przestępnego i 10 dla dziewiątego miesiąca.If there is a leap month between the eighth and ninth months of the year, the GetMonth(DateTime) method returns 8 for the eighth month, 9 for the leap eighth month, and 10 for the ninth month.

GetLeapMonth(Int32)

Oblicza miesiąc przestępny przez określony rok.Calculates the leap month for a specified year.

public:
 virtual int GetLeapMonth(int year);
public virtual int GetLeapMonth (int year);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual int GetLeapMonth (int year);
abstract member GetLeapMonth : int -> int
override this.GetLeapMonth : int -> int
Public Overridable Function GetLeapMonth (year As Integer) As Integer

Parametry

year
Int32

Rok.A year.

Zwraca

Int32

Dodatnia liczba całkowita, która wskazuje miesiąc przestępny w określonym roku.A positive integer that indicates the leap month in the specified year.

— lub —-or- Zero, jeśli ten kalendarz nie obsługuje miesiąca przestępnego lub jeśli parametr year nie reprezentuje roku przestępnego.Zero if this calendar does not support a leap month or if the year parameter does not represent a leap year.

Atrybuty

Uwagi

W kalendarzu, który obsługuje pojęcie miesiąca przestępnego, miesiąc przestępny może wystąpić po określonym miesiącu lub po dowolnym miesiącu w roku.In a calendar that supports the notion of a leap month, the leap month can occur either after a particular month or after any month in a year. Na przykład Metoda GetMonth(DateTime) zwraca liczbę z zakresu od 1 do 13, która wskazuje miesiąc skojarzony z określoną datą.For example, the GetMonth(DateTime) method returns a number between 1 and 13 that indicates the month associated with a specified date. Jeśli istnieje miesiąc przestępny między ósmym i dziewiątym miesiącem roku, Metoda GetMonth(DateTime) zwraca 8 dla ósmego miesiąca, 9 dla ósmego miesiąca przestępnego i 10 dla dziewiątego miesiąca.If there is a leap month between the eighth and ninth months of the year, the GetMonth(DateTime) method returns 8 for the eighth month, 9 for the leap eighth month, and 10 for the ninth month.

Dotyczy