Calendar.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten Calendar obiekt jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether this Calendar object is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ten Calendar obiekt jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if this Calendar object is read-only; otherwise, false.

Atrybuty

Dotyczy