Calendar.MinSupportedDateTime Właściwość

Definicja

Pobiera najwcześniejszą datę i godzinę obsługiwaną przez ten Calendar obiekt.Gets the earliest date and time supported by this Calendar object.

public:
 virtual property DateTime MinSupportedDateTime { DateTime get(); };
public virtual DateTime MinSupportedDateTime { get; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual DateTime MinSupportedDateTime { get; }
member this.MinSupportedDateTime : DateTime
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.MinSupportedDateTime : DateTime
Public Overridable ReadOnly Property MinSupportedDateTime As DateTime

Wartość właściwości

DateTime

Najwcześniejsza data i godzina obsługiwana przez ten kalendarz.The earliest date and time supported by this calendar. Wartość domyślna to MinValue.The default is MinValue.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też