CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory Metoda

Definicja

Pobiera kategorię Unicode znaku Unicode.Gets the Unicode category of a Unicode character.

Przeciążenia

GetUnicodeCategory(Char)

Pobiera kategorię Unicode określonego znaku.Gets the Unicode category of the specified character.

GetUnicodeCategory(Int32)

Pobiera kategorię Unicode określonego znaku.Gets the Unicode category of the specified character.

GetUnicodeCategory(String, Int32)

Pobiera kategorię Unicode znaku w określonym indeksie określonego ciągu.Gets the Unicode category of the character at the specified index of the specified string.

GetUnicodeCategory(Char)

Pobiera kategorię Unicode określonego znaku.Gets the Unicode category of the specified character.

public:
 static System::Globalization::UnicodeCategory GetUnicodeCategory(char ch);
public static System.Globalization.UnicodeCategory GetUnicodeCategory (char ch);
static member GetUnicodeCategory : char -> System.Globalization.UnicodeCategory
Public Shared Function GetUnicodeCategory (ch As Char) As UnicodeCategory

Parametry

ch
Char

Znak Unicode, dla którego ma zostać uzyskana kategoria Unicode.The Unicode character for which to get the Unicode category.

Zwraca

UnicodeCategory

UnicodeCategoryWartość wskazująca kategorię określonego znaku.A UnicodeCategory value indicating the category of the specified character.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje wartości zwracane przez każdą metodę dla różnych typów znaków.The following code example shows the values returned by each method for different types of characters.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
void PrintProperties( Char c );
int main()
{
  Console::WriteLine( "                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory" );
  Console::Write( "U+0061 LATIN SMALL LETTER A      " );
  PrintProperties( L'a' );
  Console::Write( "U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA   " );
  PrintProperties( L'\u0393' );
  Console::Write( "U+0039 DIGIT NINE           " );
  PrintProperties( L'9' );
  Console::Write( "U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         " );
  PrintProperties( L'\u00B2' );
  Console::Write( "U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   " );
  PrintProperties( L'\u00BC' );
  Console::Write( "U+0BEF TAMIL DIGIT NINE        " );
  PrintProperties( L'\u0BEF' );
  Console::Write( "U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN        " );
  PrintProperties( L'\u0BF0' );
  Console::Write( "U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     " );
  PrintProperties( L'\u0F33' );
  Console::Write( "U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  " );
  PrintProperties( L'\u2788' );
}

void PrintProperties( Char c )
{
  Console::Write( " {0,-3}", c );
  Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetNumericValue( c ) );
  Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetDigitValue( c ) );
  Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetDecimalDigitValue( c ) );
  Console::WriteLine( "{0}", CharUnicodeInfo::GetUnicodeCategory( c ) );
}

/*
This code produces the following output. Some characters might not display at the console.

                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
U+0061 LATIN SMALL LETTER A       a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA    \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
U+0039 DIGIT NINE            9  9   9   9  DecimalDigitNumber
U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         \u00B2  2   2   2  OtherNumber
U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
U+0BEF TAMIL DIGIT NINE         \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN         \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     \u0F33  -0.5 -1  -1  OtherNumber
U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  \u2788  9   9   -1  OtherNumber

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCharUnicodeInfo {

  public static void Main() {

   Console.WriteLine( "                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory" );

   Console.Write( "U+0061 LATIN SMALL LETTER A      " );
   PrintProperties( 'a' );

   Console.Write( "U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA   " );
   PrintProperties( '\u0393' );

   Console.Write( "U+0039 DIGIT NINE           " );
   PrintProperties( '9' );

   Console.Write( "U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         " );
   PrintProperties( '\u00B2' );

   Console.Write( "U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   " );
   PrintProperties( '\u00BC' );

   Console.Write( "U+0BEF TAMIL DIGIT NINE        " );
   PrintProperties( '\u0BEF' );

   Console.Write( "U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN        " );
   PrintProperties( '\u0BF0' );

   Console.Write( "U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     " );
   PrintProperties( '\u0F33' );

   Console.Write( "U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  " );
   PrintProperties( '\u2788' );
  }

  public static void PrintProperties( char c ) {
   Console.Write( " {0,-3}", c );
   Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetNumericValue( c ) );
   Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDigitValue( c ) );
   Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDecimalDigitValue( c ) );
   Console.WriteLine( "{0}", CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory( c ) );
  }
}


/*
This code produces the following output. Some characters might not display at the console.

                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
U+0061 LATIN SMALL LETTER A       a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA    \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
U+0039 DIGIT NINE            9  9   9   9  DecimalDigitNumber
U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         \u00B2  2   2   2  OtherNumber
U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
U+0BEF TAMIL DIGIT NINE         \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN         \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     \u0F33  -0.5 -1  -1  OtherNumber
U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  \u2788  9   9   -1  OtherNumber

*/

Imports System.Globalization

Public Class SamplesCharUnicodeInfo  

  Public Shared Sub Main()

   Console.WriteLine("                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory")

   Console.Write("U+0061 LATIN SMALL LETTER A      ")
   PrintProperties("a"c)

   Console.Write("U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA   ")
   PrintProperties(ChrW(&H0393))

   Console.Write("U+0039 DIGIT NINE           ")
   PrintProperties("9"c)

   Console.Write("U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         ")
   PrintProperties(ChrW(&H00B2))

   Console.Write("U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   ")
   PrintProperties(ChrW(&H00BC))

   Console.Write("U+0BEF TAMIL DIGIT NINE        ")
   PrintProperties(ChrW(&H0BEF))

   Console.Write("U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN        ")
   PrintProperties(ChrW(&H0BF0))

   Console.Write("U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     ")
   PrintProperties(ChrW(&H0F33))

   Console.Write("U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  ")
   PrintProperties(ChrW(&H2788))

  End Sub

  Public Shared Sub PrintProperties(c As Char)
   Console.Write(" {0,-3}", c)
   Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetNumericValue(c))
   Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDigitValue(c))
   Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDecimalDigitValue(c))
   Console.WriteLine("{0}", CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(c))
  End Sub

End Class


'This code produces the following output. Some characters might not display at the console.
'
'                    c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
'U+0061 LATIN SMALL LETTER A       a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
'U+0393 GREEK CAPITAL LETTER GAMMA    \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
'U+0039 DIGIT NINE            9  9   9   9  DecimalDigitNumber
'U+00B2 SUPERSCRIPT TWO         \u00B2  2   2   2  OtherNumber
'U+00BC VULGAR FRACTION ONE QUARTER   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
'U+0BEF TAMIL DIGIT NINE         \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
'U+0BF0 TAMIL NUMBER TEN         \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
'U+0F33 TIBETAN DIGIT HALF ZERO     \u0F33  -0.5 -1  -1  OtherNumber
'U+2788 CIRCLED SANS-SERIF DIGIT NINE  \u2788  9   9   -1  OtherNumber

Uwagi

Znaki Unicode są podzielone na kategorie.The Unicode characters are divided into categories. Kategoria znaku jest jedną z jej właściwości.A character's category is one of its properties. Na przykład znak może być wielką literą, małą literą, cyfrą dziesiętną, numerem litery, interpunkcją łącznika, symbolem matematycznym lub symbolem waluty.For example, a character might be an uppercase letter, a lowercase letter, a decimal digit number, a letter number, a connector punctuation, a math symbol, or a currency symbol. UnicodeCategoryKlasa zwraca kategorię znaku Unicode.The UnicodeCategory class returns the category of a Unicode character. Aby uzyskać więcej informacji na temat znaków Unicode, zobacz standard Unicode.For more information on Unicode characters, see the Unicode Standard.

GetUnicodeCategoryMetoda zakłada, że ch odpowiada pojedynczym znakom językowym i zwraca jego kategorię.The GetUnicodeCategory method assumes that ch corresponds to a single linguistic character and returns its category. Oznacza to, że w przypadku par zastępczych zwraca UnicodeCategory.Surrogate zamiast kategorii, do której należy element zastępczy.This means that, for surrogate pairs, it returns UnicodeCategory.Surrogate instead of the category to which the surrogate belongs. Na przykład alfabet Ugaritic zajmuje punkty kodu U + 10380 do U + 1039F.For example, the Ugaritic alphabet occupies code points U+10380 to U+1039F. Poniższy przykład używa ConvertFromUtf32 metody do tworzenia wystąpienia ciągu, który reprezentuje Ugaritic literę Alpa (U + 10380), która jest pierwszą literą alfabetu Ugaritic.The following example uses the ConvertFromUtf32 method to instantiate a string that represents UGARITIC LETTER ALPA (U+10380), which is the first letter of the Ugaritic alphabet. Ponieważ dane wyjściowe z przykładu są wyświetlane, IsNumber(Char) Metoda zwraca, false Jeśli jest przekazywane górny Surogat lub niski Surogat tego znaku.As the output from the example shows, the IsNumber(Char) method returns false if it is passed either the high surrogate or the low surrogate of this character.

int utf32 = 0x10380;    // UGARITIC LETTER ALPA
string surrogate = Char.ConvertFromUtf32(utf32);
foreach (var ch in surrogate)
  Console.WriteLine("U+{0:X4}: {1:G}",
           Convert.ToUInt16(ch),
           System.Globalization.CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(ch));
// The example displays the following output:
//    U+D800: Surrogate
//    U+DF80: Surrogate
Dim utf32 As Integer = &h10380    ' UGARITIC LETTER ALPA
Dim surrogate As String = Char.ConvertFromUtf32(utf32)
For Each ch In surrogate
  Console.WriteLine("U+{0:X4}: {1:G}", 
           Convert.ToUInt16(ch), 
           System.Globalization.CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(ch))
Next
' The example displays the following output:
'    U+D800: Surrogate
'    U+DF80: Surrogate

Należy pamiętać, że nie CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory zawsze zwraca taką samą UnicodeCategory wartość jak Char.GetUnicodeCategory Metoda, gdy przekazał określony znak jako parametr.Note that CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory does not always return the same UnicodeCategory value as the Char.GetUnicodeCategory method when passed a particular character as a parameter. CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategoryMetoda jest zaprojektowana tak, aby odzwierciedlała bieżącą wersję standardu Unicode.The CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory method is designed to reflect the current version of the Unicode standard. Natomiast, chociaż Char.GetUnicodeCategory Metoda zwykle odzwierciedla bieżącą wersję standardu Unicode, może zwrócić kategorię znaku w oparciu o poprzednią wersję standardu lub może zwrócić kategorię, która różni się od bieżącego standardu w celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami.In contrast, although the Char.GetUnicodeCategory method usually reflects the current version of the Unicode standard, it might return a character's category based on a previous version of the standard, or it might return a category that differs from the current standard to preserve backward compatibility.

Zobacz też

Dotyczy

GetUnicodeCategory(Int32)

Pobiera kategorię Unicode określonego znaku.Gets the Unicode category of the specified character.

public:
 static System::Globalization::UnicodeCategory GetUnicodeCategory(int codePoint);
public static System.Globalization.UnicodeCategory GetUnicodeCategory (int codePoint);
static member GetUnicodeCategory : int -> System.Globalization.UnicodeCategory
Public Shared Function GetUnicodeCategory (codePoint As Integer) As UnicodeCategory

Parametry

codePoint
Int32

Liczba reprezentująca 32-bitową wartość punktu kodowego znaku Unicode.A number representing the 32-bit code point value of the Unicode character.

Zwraca

UnicodeCategory

UnicodeCategoryWartość wskazująca kategorię określonego znaku.A UnicodeCategory value indicating the category of the specified character.

Dotyczy

GetUnicodeCategory(String, Int32)

Pobiera kategorię Unicode znaku w określonym indeksie określonego ciągu.Gets the Unicode category of the character at the specified index of the specified string.

public:
 static System::Globalization::UnicodeCategory GetUnicodeCategory(System::String ^ s, int index);
public static System.Globalization.UnicodeCategory GetUnicodeCategory (string s, int index);
static member GetUnicodeCategory : string * int -> System.Globalization.UnicodeCategory
Public Shared Function GetUnicodeCategory (s As String, index As Integer) As UnicodeCategory

Parametry

s
String

StringZawierający znak Unicode, dla którego ma zostać uzyskana kategoria Unicode.The String containing the Unicode character for which to get the Unicode category.

index
Int32

Indeks znaku Unicode, dla którego ma zostać uzyskana kategoria Unicode.The index of the Unicode character for which to get the Unicode category.

Zwraca

UnicodeCategory

UnicodeCategoryWartość wskazująca kategorię znaku w określonym indeksie określonego ciągu.A UnicodeCategory value indicating the category of the character at the specified index of the specified string.

Wyjątki

s to null.s is null.

index znajduje się poza zakresem prawidłowych indeksów w s .index is outside the range of valid indexes in s.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje wartości zwracane przez każdą metodę dla różnych typów znaków.The following code example shows the values returned by each method for different types of characters.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // The String to get information for.
  String^ s = "a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788";
  Console::WriteLine( "String: {0}", s );
  
  // Print the values for each of the characters in the string.
  Console::WriteLine( "index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory" );
  for ( int i = 0; i < s->Length; i++ )
  {
   Console::Write( "{0,-5} {1,-3}", i, s[ i ] );
   Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetNumericValue( s, i ) );
   Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetDigitValue( s, i ) );
   Console::Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo::GetDecimalDigitValue( s, i ) );
   Console::WriteLine( "{0}", CharUnicodeInfo::GetUnicodeCategory( s, i ) );

  }
}

/*
This code produces the following output. Some characters might not display at the console.

String: a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788
index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
0   a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
1   9  9   9   9  DecimalDigitNumber
2   \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
3   \u00B2  2   2   2  OtherNumber
4   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
5   \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
6   \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
7   \u2788  9   9   -1  OtherNumber

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCharUnicodeInfo {

  public static void Main() {

   // The String to get information for.
   String s = "a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788";
   Console.WriteLine( "String: {0}", s );

   // Print the values for each of the characters in the string.
   Console.WriteLine( "index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory" );
   for ( int i = 0; i < s.Length; i++ ) {
     Console.Write( "{0,-5} {1,-3}", i, s[i] );
     Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetNumericValue( s, i ) );
     Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDigitValue( s, i ) );
     Console.Write( " {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDecimalDigitValue( s, i ) );
     Console.WriteLine( "{0}", CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory( s, i ) );
   }
  }
}


/*
This code produces the following output. Some characters might not display at the console.

String: a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788
index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
0   a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
1   9  9   9   9  DecimalDigitNumber
2   \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
3   \u00B2  2   2   2  OtherNumber
4   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
5   \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
6   \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
7   \u2788  9   9   -1  OtherNumber

*/

Imports System.Globalization

Public Class SamplesCharUnicodeInfo  

  Public Shared Sub Main()

   ' The String to get information for.
   Dim s As [String] = "a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788"
   Console.WriteLine("String: {0}", s)

   ' Print the values for each of the characters in the string.
   Console.WriteLine("index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory")
   Dim i As Integer
   For i = 0 To s.Length - 1
     Console.Write("{0,-5} {1,-3}", i, s(i))
     Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetNumericValue(s, i))
     Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDigitValue(s, i))
     Console.Write(" {0,-5}", CharUnicodeInfo.GetDecimalDigitValue(s, i))
     Console.WriteLine("{0}", CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(s, i))
   Next i

  End Sub

End Class


'This code produces the following output. Some characters might not display at the console.
'
'String: a9\u0393\u00B2\u00BC\u0BEF\u0BF0\u2788
'index c Num  Dig  Dec  UnicodeCategory
'0   a  -1  -1  -1  LowercaseLetter
'1   9  9   9   9  DecimalDigitNumber
'2   \u0393  -1  -1  -1  UppercaseLetter
'3   \u00B2  2   2   2  OtherNumber
'4   \u00BC  0.25 -1  -1  OtherNumber
'5   \u0BEF  9   9   9  DecimalDigitNumber
'6   \u0BF0  10  -1  -1  OtherNumber
'7   \u2788  9   9   -1  OtherNumber

Uwagi

Znaki Unicode są podzielone na kategorie.The Unicode characters are divided into categories. Kategoria znaku jest jedną z jej właściwości.A character's category is one of its properties. Na przykład znak może być wielką literą, małą literą, cyfrą dziesiętną, numerem litery, interpunkcją łącznika, symbolem matematycznym lub symbolem waluty.For example, a character might be an uppercase letter, a lowercase letter, a decimal digit number, a letter number, a connector punctuation, a math symbol, or a currency symbol. UnicodeCategoryKlasa zwraca kategorię znaku Unicode.The UnicodeCategory class returns the category of a Unicode character. Aby uzyskać więcej informacji na temat znaków Unicode, zobacz standard Unicode.For more information on Unicode characters, see the Unicode Standard.

Jeśli Char obiekt w położeniu index jest pierwszym znakiem prawidłowej pary dwuskładnikowej, GetUnicodeCategory(String, Int32) Metoda zwraca kategorię Unicode pary zastępczej zamiast zwracać UnicodeCategory.Surrogate .If the Char object at position index is the first character of a valid surrogate pair, the GetUnicodeCategory(String, Int32) method returns the Unicode category of the surrogate pair instead of returning UnicodeCategory.Surrogate. Na przykład alfabet Ugaritic zajmuje punkty kodu U + 10380 do U + 1039F.For example, the Ugaritic alphabet occupies code points U+10380 to U+1039F. Poniższy przykład używa ConvertFromUtf32 metody do tworzenia wystąpienia ciągu, który reprezentuje Ugaritic literę Alpa (U + 10380), która jest pierwszą literą alfabetu Ugaritic.The following example uses the ConvertFromUtf32 method to instantiate a string that represents UGARITIC LETTER ALPA (U+10380), which is the first letter of the Ugaritic alphabet. Ponieważ dane wyjściowe z przykładu są wyświetlane, GetUnicodeCategory(String, Int32) Metoda zwraca, UnicodeCategory.OtherLetter Jeśli jest przekazywane górny Surogat tego znaku, co wskazuje na to, że traktuje parę surogatu.As the output from the example shows, the GetUnicodeCategory(String, Int32) method returns UnicodeCategory.OtherLetter if it is passed the high surrogate of this character, which indicates that it considers the surrogate pair. Jeśli jednak przeszedł niski Surogat, uwzględnia on tylko dolny Surogat w izolacji i zwraca UnicodeCategory.Surrogate .However, if it is passed the low surrogate, it considers only the low surrogate in isolation and returns UnicodeCategory.Surrogate.

int utf32 = 0x10380;    // UGARITIC LETTER ALPA
string surrogate = Char.ConvertFromUtf32(utf32);
for (int ctr = 0; ctr < surrogate.Length; ctr++)
  Console.WriteLine("U+{0:X4}: {1:G}",
           Convert.ToUInt16(surrogate[ctr]),
           System.Globalization.CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(surrogate, ctr));
// The example displays the following output:
//    U+D800: OtherLetter
//    U+DF80: Surrogate
Dim utf32 As Integer = &h10380    ' UGARITIC LETTER ALPA
Dim surrogate As String = Char.ConvertFromUtf32(utf32)
For ctr As Integer = 0 To surrogate.Length - 1
  Console.WriteLine("U+{0:X4}: {1:G}", 
           Convert.ToUInt16(surrogate(ctr)), 
           System.Globalization.CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(surrogate, ctr))
Next
' The example displays the following output:
'    U+D800: OtherLetter
'    U+DF80: Surrogate   

Należy pamiętać, że CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory Metoda nie zawsze zwraca tę samą UnicodeCategory wartość, co metoda, Char.GetUnicodeCategory gdy przekazał określony znak jako parametr.Note that CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory method does not always return the same UnicodeCategory value as the Char.GetUnicodeCategory method when passed a particular character as a parameter. CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategoryMetoda jest zaprojektowana tak, aby odzwierciedlała bieżącą wersję standardu Unicode.The CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory method is designed to reflect the current version of the Unicode standard. Natomiast, chociaż Char.GetUnicodeCategory Metoda zwykle odzwierciedla bieżącą wersję standardu Unicode, może zwrócić kategorię znaku w oparciu o poprzednią wersję standardu lub może zwrócić kategorię, która różni się od bieżącego standardu w celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami.In contrast, although the Char.GetUnicodeCategory method usually reflects the current version of the Unicode standard, it might return a character's category based on a previous version of the standard, or it might return a category that differs from the current standard to preserve backward compatibility.

Zobacz też

Dotyczy