CompareInfo Klasa

Definicja

Implementuje zestaw metod dla porównywania ciągów z uwzględnieniem kultury.Implements a set of methods for culture-sensitive string comparisons.

public ref class CompareInfo
public ref class CompareInfo sealed : System::Runtime::Serialization::IDeserializationCallback
public ref class CompareInfo : System::Runtime::Serialization::IDeserializationCallback
public class CompareInfo
public sealed class CompareInfo : System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback
public class CompareInfo : System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback
[System.Serializable]
public class CompareInfo : System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class CompareInfo : System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback
type CompareInfo = class
type CompareInfo = class
  interface IDeserializationCallback
[<System.Serializable>]
type CompareInfo = class
  interface IDeserializationCallback
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type CompareInfo = class
  interface IDeserializationCallback
Public Class CompareInfo
Public NotInheritable Class CompareInfo
Implements IDeserializationCallback
Public Class CompareInfo
Implements IDeserializationCallback
Dziedziczenie
CompareInfo
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak CompareInfo obiekt skojarzony z CultureInfo obiektem ma wpływ na Porównywanie ciągów.The following example shows how the CompareInfo object associated with a CultureInfo object affects string comparison.

using namespace System;
using namespace System::Text;
using namespace System::Globalization;

int main()
{
  array<String^>^ sign = gcnew array<String^> { "<", "=", ">" };

  // The code below demonstrates how strings compare
  // differently for different cultures.
  String^ s1 = "Coté"; 
  String^ s2 = "coté";
  String^ s3 = "côte";

  // Set sort order of strings for French in France.
  CompareInfo^ ci = (gcnew CultureInfo("fr-FR"))->CompareInfo;
  Console::WriteLine(L"The LCID for {0} is {1}.", ci->Name, ci->LCID);

  // Display the result using fr-FR Compare of Coté = coté.
  Console::WriteLine(L"fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
    s1, s2, sign[ci->Compare(s1, s2, CompareOptions::IgnoreCase) + 1]);

  // Display the result using fr-FR Compare of coté > côte.
  Console::WriteLine(L"fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
    s2, s3, sign[ci->Compare(s2, s3, CompareOptions::None) + 1]);

  // Set sort order of strings for Japanese as spoken in Japan.
  ci = (gcnew CultureInfo("ja-JP"))->CompareInfo;
  Console::WriteLine(L"The LCID for {0} is {1}.", ci->Name, ci->LCID);

  // Display the result using ja-JP Compare of coté < côte.
  Console::WriteLine("ja-JP Compare: {0} {2} {1}",
    s2, s3, sign[ci->Compare(s2, s3) + 1]);
}

// This code produces the following output.
//
// The LCID for fr-FR is 1036.
// fr-FR Compare: Coté = coté
// fr-FR Compare: coté > côte
// The LCID for ja-JP is 1041.
// ja-JP Compare: coté < côte
using System;
using System.Text;
using System.Globalization;

public sealed class App
{
  static void Main(string[] args)
  {
    String[] sign = new String[] { "<", "=", ">" };

    // The code below demonstrates how strings compare
    // differently for different cultures.
    String s1 = "Coté", s2 = "coté", s3 = "côte";

    // Set sort order of strings for French in France.
    CompareInfo ci = new CultureInfo("fr-FR").CompareInfo;
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID);

    // Display the result using fr-FR Compare of Coté = coté. 	
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
      s1, s2, sign[ci.Compare(s1, s2, CompareOptions.IgnoreCase) + 1]);

    // Display the result using fr-FR Compare of coté > côte.
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}",
      s2, s3, sign[ci.Compare(s2, s3, CompareOptions.None) + 1]);

    // Set sort order of strings for Japanese as spoken in Japan.
    ci = new CultureInfo("ja-JP").CompareInfo;
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID);

    // Display the result using ja-JP Compare of coté < côte.
    Console.WriteLine("ja-JP Compare: {0} {2} {1}",
      s2, s3, sign[ci.Compare(s2, s3) + 1]);
  }
}

// This code produces the following output.
//
// The LCID for fr-FR is 1036.
// fr-FR Compare: Coté = coté
// fr-FR Compare: coté > côte
// The LCID for ja-JP is 1041.
// ja-JP Compare: coté < côte
Imports System.Text
Imports System.Globalization

NotInheritable Public Class App
  Shared Sub Main(ByVal args() As String) 
    Dim sign() As String = {"<", "=", ">"}
    
    ' The code below demonstrates how strings compare 
    ' differently for different cultures.
    Dim s1 As String = "Coté"
    Dim s2 As String = "coté"
    Dim s3 As String = "côte"
    
    ' Set sort order of strings for French in France.
    Dim ci As CompareInfo = New CultureInfo("fr-FR").CompareInfo
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID)
    
    ' Display the result using fr-FR Compare of Coté = coté. 	
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}", _
             s1, s2, sign((ci.Compare(s1, s2, CompareOptions.IgnoreCase) + 1)))
    
    ' Display the result using fr-FR Compare of coté > côte.
    Console.WriteLine("fr-FR Compare: {0} {2} {1}", _
             s2, s3, sign((ci.Compare(s2, s3, CompareOptions.None) + 1)))
    
    ' Set sort order of strings for Japanese as spoken in Japan.
    ci = New CultureInfo("ja-JP").CompareInfo
    Console.WriteLine("The LCID for {0} is {1}.", ci.Name, ci.LCID)
    
    ' Display the result using ja-JP Compare of coté < côte. 
    Console.WriteLine("ja-JP Compare: {0} {2} {1}", _
             s2, s3, sign((ci.Compare(s2, s3) + 1)))
  End Sub
End Class

' This code produces the following output.
' 
' The LCID for fr-FR is 1036.
' fr-FR Compare: Coté = coté
' fr-FR Compare: coté > côte
' The LCID for ja-JP is 1041.
' ja-JP Compare: coté < côte

Uwagi

Konwencje do porównywania i sortowania danych różnią się od kultury do kultury.Conventions for comparing and sorting data vary from culture to culture. Na przykład porządek sortowania może opierać się na fonetycznych lub w wizualnej reprezentacji znaków.For example, sort order may be based on phonetics or on the visual representation of characters. W językach wschodnioazjatyckich znaki są sortowane według obrysu i pierwiastka z ideogramy.In East Asian languages, characters are sorted by the stroke and radical of ideographs. Sortowanie zależy również od języków zamówienia i kultur używanych dla alfabetu.Sorting also depends on the order languages and cultures use for the alphabet. Na przykład język duński ma znak "Æ", który jest sortowany po "Z" alfabetu.For example, the Danish language has an "Æ" character that it sorts after "Z" in the alphabet. Ponadto porównania mogą być rozróżniane wielkości liter lub wielkości liter, a zasady dotyczące wielkości liter mogą również różnić się w zależności od kultury.In addition, comparisons may be case-sensitive or case-insensitive, and casing rules may also differ by culture. CompareInfoKlasa jest odpowiedzialna za utrzymywanie danych porównania ciągów z uwzględnieniem kultury i wykonywanie operacji na ciągach z uwzględnieniem kultury.The CompareInfo class is responsible for maintaining this culture-sensitive string comparison data and for performing culture-sensitive string operations.

Zazwyczaj nie trzeba tworzyć wystąpienia CompareInfo obiektu bezpośrednio, ponieważ jeden z nich jest używany niejawnie przez wszystkie operacje porównywania ciągów inne niż porządkowe, w tym wywołania String.Compare metody.Typically, you do not have to instantiate a CompareInfo object directly, because one is used implicitly by all non-ordinal string comparison operations, including calls to the String.Compare method. Jeśli jednak chcesz pobrać CompareInfo obiekt, możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:However, if you do want to retrieve a CompareInfo object, you can do it in one of these ways:

Zignorowane wartości wyszukiwaniaIgnored search values

Zestawy znaków zawierają znaki do pominięcia. Są to znaki nieuwzględniane podczas porównywania pod względem językowym lub z uwzględnieniem ustawień kulturowych.Character sets include ignorable characters, which are characters that are not considered when performing a linguistic or culture-sensitive comparison. Metody porównania, takie jak IndexOf i nie LastIndexOf uwzględniają takich znaków podczas wykonywania porównania z uwzględnieniem kultury.Comparison methods such as IndexOf and LastIndexOf do not consider such characters when they perform a culture-sensitive comparison. Do ignorowania znaków należą:Ignorable characters include:

 • String.Empty.String.Empty. Metody porównania uwzględniające kulturę zawsze znajdą pusty ciąg na początku (indeks zero) wyszukiwanego ciągu.Culture-sensitive comparison methods will always find an empty string at the beginning (index zero) of the string being searched.

 • Znak lub ciąg składający się z znaków z punktami kodu, które nie są uwzględniane w operacji ze względu na opcje porównania, w szczególności CompareOptions.IgnoreNonSpace CompareOptions.IgnoreSymbols Opcje i generują wyszukiwania, w których symbole i nieodstępy łączenia znaków są ignorowane.A character or string consisting of characters with code points that are not considered in the operation because of comparison options, In particular, the CompareOptions.IgnoreNonSpace and CompareOptions.IgnoreSymbols options produce searches in which symbols and nonspacing combining characters are ignored.

 • Ciąg z punktami kodu, który nie ma znaczenia językowego.A string with code points that have no linguistic significance. Na przykład łącznik miękki (U + 00AD) jest zawsze ignorowany w porównaniu do porównania ciągów z uwzględnieniem kultury.For example, a soft hyphen (U+00AD) is always ignored in a culture-sensitive string comparison.

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwaSecurity considerations

Jeśli decyzja dotycząca zabezpieczeń zależy od porównania ciągów lub zmiany wielkości liter, należy użyć InvariantCulture właściwości, aby upewnić się, że zachowanie jest spójne, niezależnie od ustawień kultury systemu operacyjnego.If a security decision depends on a string comparison or a case change, you should use the InvariantCulture property to ensure that the behavior is consistent, regardless of the culture settings of the operating system.

Uwaga

Jeśli to możliwe, należy użyć metod porównywania ciągów, które mają parametr typu, CompareOptions Aby określić oczekiwany rodzaj porównania.When possible, you should use string comparison methods that have a parameter of type CompareOptions to specify the kind of comparison expected. Ogólną zasadą jest użycie opcji językowych (przy użyciu bieżącej kultury) do porównywania ciągów wyświetlanych w interfejsie użytkownika i określania Ordinal lub OrdinalIgnoreCase do porównania zabezpieczeń.As a general rule, use linguistic options (using the current culture) for comparing strings displayed in the user interface and specify Ordinal or OrdinalIgnoreCase for security comparisons.

Właściwości

LCID

Pobiera poprawnie sformułowany identyfikator kultury dla bieżącego CompareInfo .Gets the properly formed culture identifier for the current CompareInfo.

Name

Pobiera nazwę kultury używanej do sortowania operacji przez ten CompareInfo obiekt.Gets the name of the culture used for sorting operations by this CompareInfo object.

Version

Pobiera informacje o wersji Unicode używanej do porównywania i sortowania ciągów.Gets information about the version of Unicode used for comparing and sorting strings.

Metody

Compare(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, CompareOptions)

Porównuje dwa zakresy znaków tylko do odczytu.Compares two read-only spans of characters.

Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32)

Porównuje sekcję jednego ciągu z sekcją innego ciągu.Compares a section of one string with a section of another string.

Compare(String, Int32, Int32, String, Int32, Int32, CompareOptions)

Porównuje sekcję jednego ciągu z sekcją innego ciągu przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Compares a section of one string with a section of another string using the specified CompareOptions value.

Compare(String, Int32, String, Int32)

Porównuje sekcję końcową ciągu z sekcją końcową innego ciągu.Compares the end section of a string with the end section of another string.

Compare(String, Int32, String, Int32, CompareOptions)

Porównuje sekcję końcową ciągu z sekcją końcową innego ciągu przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Compares the end section of a string with the end section of another string using the specified CompareOptions value.

Compare(String, String)

Porównuje dwa ciągi.Compares two strings.

Compare(String, String, CompareOptions)

Porównuje dwa ciągi przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Compares two strings using the specified CompareOptions value.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu CompareInfo obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current CompareInfo object.

GetCompareInfo(Int32)

Inicjuje nowy CompareInfo obiekt, który jest skojarzony z kulturą o określonym identyfikatorze.Initializes a new CompareInfo object that is associated with the culture with the specified identifier.

GetCompareInfo(Int32, Assembly)

Inicjuje nowy CompareInfo obiekt, który jest skojarzony z określoną kulturą i korzysta z metod porównywania ciągów określonych Assembly .Initializes a new CompareInfo object that is associated with the specified culture and that uses string comparison methods in the specified Assembly.

GetCompareInfo(String)

Inicjuje nowy CompareInfo obiekt, który jest skojarzony z kulturą o określonej nazwie.Initializes a new CompareInfo object that is associated with the culture with the specified name.

GetCompareInfo(String, Assembly)

Inicjuje nowy CompareInfo obiekt, który jest skojarzony z określoną kulturą i korzysta z metod porównywania ciągów określonych Assembly .Initializes a new CompareInfo object that is associated with the specified culture and that uses string comparison methods in the specified Assembly.

GetHashCode()

Służy jako funkcja skrótu dla bieżącego CompareInfo algorytmu skrótu i struktur danych, takich jak tabela skrótów.Serves as a hash function for the current CompareInfo for hashing algorithms and data structures, such as a hash table.

GetHashCode(ReadOnlySpan<Char>, CompareOptions)

Pobiera kod skrótu dla zakresu znaków na podstawie określonych opcji porównania.Gets the hash code for a character span based on specified comparison options.

GetHashCode(String, CompareOptions)

Pobiera kod skrótu dla ciągu na podstawie określonych opcji porównania.Gets the hash code for a string based on specified comparison options.

GetSortKey(ReadOnlySpan<Char>, Span<Byte>, CompareOptions)

Oblicza klucz sortowania dla określonych danych wejściowych.Computes a sort key for the specified input.

GetSortKey(String)

Pobiera klucz sortowania dla określonego ciągu.Gets the sort key for the specified string.

GetSortKey(String, CompareOptions)

Pobiera SortKey obiekt dla określonego ciągu przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Gets a SortKey object for the specified string using the specified CompareOptions value.

GetSortKeyLength(ReadOnlySpan<Char>, CompareOptions)

Pobiera łączną liczbę bajtów klucza sortowania, które zostałyby wygenerowane z określonych danych wejściowych.Gets the total number of sort key bytes that would be produced from the specified input.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, CompareOptions)

Wyszukuje pierwsze wystąpienie podciągu w określonym zakresie tylko do odczytu.Searches for the first occurrence of a substring within the specified read-only span of characters.

IndexOf(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, CompareOptions, Int32)

Szuka pierwszego wystąpienia podciągu w ciągu źródłowym.Searches for the first occurrence of a substring within a source string.

IndexOf(ReadOnlySpan<Char>, Rune, CompareOptions)

Wyszukuje pierwsze wystąpienie a Rune w określonym zakresie tylko do odczytu.Searches for the first occurrence of a Rune within the specified read-only span of characters.

IndexOf(String, Char)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w całym ciągu źródłowym.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the first occurrence within the entire source string.

IndexOf(String, Char, CompareOptions)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w całym ciągu źródłowym przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the first occurrence within the entire source string using the specified CompareOptions value.

IndexOf(String, Char, Int32)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który rozciąga się od określonego indeksu do końca ciągu.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the first occurrence within the section of the source string that extends from the specified index to the end of the string.

IndexOf(String, Char, Int32, CompareOptions)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który rozciąga się od określonego indeksu do końca ciągu przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the first occurrence within the section of the source string that extends from the specified index to the end of the string using the specified CompareOptions value.

IndexOf(String, Char, Int32, Int32)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który zaczyna się od określonego indeksu i zawiera określoną liczbę elementów.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the first occurrence within the section of the source string that starts at the specified index and contains the specified number of elements.

IndexOf(String, Char, Int32, Int32, CompareOptions)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który zaczyna się od określonego indeksu i zawiera określoną liczbę elementów przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the first occurrence within the section of the source string that starts at the specified index and contains the specified number of elements using the specified CompareOptions value.

IndexOf(String, String)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w całym ciągu źródłowym.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the first occurrence within the entire source string.

IndexOf(String, String, CompareOptions)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w całym ciągu źródłowym przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the first occurrence within the entire source string using the specified CompareOptions value.

IndexOf(String, String, Int32)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który rozciąga się od określonego indeksu do końca ciągu.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the first occurrence within the section of the source string that extends from the specified index to the end of the string.

IndexOf(String, String, Int32, CompareOptions)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który rozciąga się od określonego indeksu do końca ciągu przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the first occurrence within the section of the source string that extends from the specified index to the end of the string using the specified CompareOptions value.

IndexOf(String, String, Int32, Int32)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który zaczyna się od określonego indeksu i zawiera określoną liczbę elementów.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the first occurrence within the section of the source string that starts at the specified index and contains the specified number of elements.

IndexOf(String, String, Int32, Int32, CompareOptions)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który zaczyna się od określonego indeksu i zawiera określoną liczbę elementów przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the first occurrence within the section of the source string that starts at the specified index and contains the specified number of elements using the specified CompareOptions value.

IsPrefix(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, CompareOptions)

Określa, czy zakres znaków tylko do odczytu rozpoczyna się od określonego prefiksu.Determines whether a read-only span of characters starts with a specific prefix.

IsPrefix(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, CompareOptions, Int32)

Określa, czy ciąg rozpoczyna się od określonego prefiksu.Determines whether a string starts with a specific prefix.

IsPrefix(String, String)

Określa, czy określony ciąg źródłowy rozpoczyna się od określonego prefiksu.Determines whether the specified source string starts with the specified prefix.

IsPrefix(String, String, CompareOptions)

Określa, czy określony ciąg źródłowy rozpoczyna się od określonego prefiksu przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Determines whether the specified source string starts with the specified prefix using the specified CompareOptions value.

IsSortable(Char)

Wskazuje, czy określony znak Unicode jest do sortowania.Indicates whether a specified Unicode character is sortable.

IsSortable(ReadOnlySpan<Char>)

Wskazuje, czy określony zakres znaków Unicode jest tylko do odczytu.Indicates whether a specified Unicode read-only span of characters is sortable.

IsSortable(Rune)

Wskazuje, czy określono Rune sortowanie.Indicates whether a specified Rune is sortable.

IsSortable(String)

Wskazuje, czy określony ciąg Unicode jest do sortowania.Indicates whether a specified Unicode string is sortable.

IsSuffix(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, CompareOptions)

Określa, czy zakres znaków tylko do odczytu jest kończący się określonym sufiksem.Determines whether a read-only span of characters ends with a specific suffix.

IsSuffix(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, CompareOptions, Int32)

Określa, czy ciąg ma kończyć się określonym sufiksem.Determines whether a string ends with a specific suffix.

IsSuffix(String, String)

Określa, czy określony ciąg źródłowy ma kończyć się określonym sufiksem.Determines whether the specified source string ends with the specified suffix.

IsSuffix(String, String, CompareOptions)

Określa, czy określony ciąg źródłowy ma kończyć się określonym sufiksem przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Determines whether the specified source string ends with the specified suffix using the specified CompareOptions value.

LastIndexOf(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, CompareOptions)

Wyszukuje ostatnie wystąpienie podciągu w określonym zakresie tylko do odczytu.Searches for the last occurrence of a substring within the specified read-only span of characters.

LastIndexOf(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, CompareOptions, Int32)

Wyszukuje ostatnie wystąpienie podciągu w ciągu źródłowym.Searches for the last occurrence of a substring within a source string.

LastIndexOf(ReadOnlySpan<Char>, Rune, CompareOptions)

Wyszukuje ostatnie wystąpienie a Rune w określonym zakresie tylko do odczytu.Searches for the last occurrence of a Rune within the specified read-only span of characters.

LastIndexOf(String, Char)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w całym ciągu źródłowym.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the last occurrence within the entire source string.

LastIndexOf(String, Char, CompareOptions)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w całym ciągu źródłowym przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the last occurrence within the entire source string using the specified CompareOptions value.

LastIndexOf(String, Char, Int32)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który rozciąga się od początku ciągu do określonego indeksu.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the last occurrence within the section of the source string that extends from the beginning of the string to the specified index.

LastIndexOf(String, Char, Int32, CompareOptions)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który rozciąga się od początku ciągu do określonego indeksu przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the last occurrence within the section of the source string that extends from the beginning of the string to the specified index using the specified CompareOptions value.

LastIndexOf(String, Char, Int32, Int32)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który zawiera określoną liczbę elementów i kończą się określonym indeksem.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the last occurrence within the section of the source string that contains the specified number of elements and ends at the specified index.

LastIndexOf(String, Char, Int32, Int32, CompareOptions)

Wyszukuje określony znak i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który zawiera określoną liczbę elementów i kończąc na określonym indeksie przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified character and returns the zero-based index of the last occurrence within the section of the source string that contains the specified number of elements and ends at the specified index using the specified CompareOptions value.

LastIndexOf(String, String)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w całym ciągu źródłowym.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the last occurrence within the entire source string.

LastIndexOf(String, String, CompareOptions)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w całym ciągu źródłowym przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the last occurrence within the entire source string using the specified CompareOptions value.

LastIndexOf(String, String, Int32)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który rozciąga się od początku ciągu do określonego indeksu.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the last occurrence within the section of the source string that extends from the beginning of the string to the specified index.

LastIndexOf(String, String, Int32, CompareOptions)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który rozciąga się od początku ciągu do określonego indeksu przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the last occurrence within the section of the source string that extends from the beginning of the string to the specified index using the specified CompareOptions value.

LastIndexOf(String, String, Int32, Int32)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który zawiera określoną liczbę elementów i kończą się określonym indeksem.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the last occurrence within the section of the source string that contains the specified number of elements and ends at the specified index.

LastIndexOf(String, String, Int32, Int32, CompareOptions)

Wyszukuje określony podciąg i zwraca indeks (liczony od zera) ostatniego wystąpienia w sekcji ciągu źródłowego, który zawiera określoną liczbę elementów i kończąc na określonym indeksie przy użyciu określonej CompareOptions wartości.Searches for the specified substring and returns the zero-based index of the last occurrence within the section of the source string that contains the specified number of elements and ends at the specified index using the specified CompareOptions value.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący CompareInfo obiekt.Returns a string that represents the current CompareInfo object.

Jawne implementacje interfejsu

IDeserializationCallback.OnDeserialization(Object)

Uruchamiany, gdy zostanie odszeregowany cały wykres obiektu.Runs when the entire object graph has been deserialized.

Metody rozszerzania

GetStringComparer(CompareInfo, CompareOptions)

Zwraca StringComparer obiekt oparty na regułach porównania ciągów zależnych od kultury określonego CompareInfo obiektu.Returns a StringComparer object based on the culture-sensitive string comparison rules of a specified CompareInfo object.

Dotyczy