CultureAndRegionInfoBuilder.IsMetric Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kraj/region używa systemu metryki do pomiarów.Gets or sets a value indicating whether the country/region uses the metric system for measurements.

public:
 property bool IsMetric { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsMetric { get; set; }
member this.IsMetric : bool with get, set
Public Property IsMetric As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli kraj/region używa systemu metryki do pomiarów; w przeciwnym razie false.true if the country/region uses the metric system for measurements; otherwise, false.

Wyjątki

Ta operacja jest nieprawidłowa dla kultury neutralnej.This operation is not valid for a neutral culture.

Dotyczy