CultureAndRegionInfoBuilder.LoadDataFromCultureInfo(CultureInfo) Metoda

Definicja

Ustawia właściwości bieżącego obiektu CultureAndRegionInfoBuilder przy użyciu odpowiednich właściwości określonego obiektu CultureInfo.Sets the properties of the current CultureAndRegionInfoBuilder object with the corresponding properties of the specified CultureInfo object.

public:
 void LoadDataFromCultureInfo(System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public void LoadDataFromCultureInfo (System.Globalization.CultureInfo culture);
member this.LoadDataFromCultureInfo : System.Globalization.CultureInfo -> unit
Public Sub LoadDataFromCultureInfo (culture As CultureInfo)

Parametry

culture
CultureInfo

Obiekt, którego właściwości zostaną użyte.The object whose properties will be used.

Wyjątki

Parametr culture ma wartość null.culture is null.

Dotyczy