CultureAndRegionInfoBuilder.RegionName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę kraju/regionu dla bieżącego obiektu CultureAndRegionInfoBuilder.Gets the name of the country/region for the current CultureAndRegionInfoBuilder object.

public:
 property System::String ^ RegionName { System::String ^ get(); };
public string RegionName { get; }
member this.RegionName : string
Public ReadOnly Property RegionName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa kraju/regionu bieżącego obiektu CultureAndRegionInfoBuilder.The name of the country/region for the current CultureAndRegionInfoBuilder object.

Wyjątki

Ta operacja jest nieprawidłowa dla kultury neutralnej.This operation is not valid for a neutral culture.

Uwagi

Wartość zwracana jest nazwą kultury określonej w konstruktorze CultureAndRegionInfoBuilder.The return value is the name of the culture specified in the CultureAndRegionInfoBuilder constructor. Jeśli określona nazwa kultury jest taka sama jak istniejąca kultura, z wyjątkiem przypadku, wartością zwracaną jest Nazwa istniejącej kultury, a nie określona nazwa kultury.If the specified culture name is the same as an existing culture, except for case, the return value is the name of the existing culture, not the specified culture name.

Właściwość RegionName odpowiada właściwości Name.The RegionName property corresponds to the Name property.

Dotyczy