CultureAndRegionInfoBuilder.RegionNativeName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia pełną nazwę kraju/regionu, która jest znana przez osoby tej niestandardowej kultury.Gets or sets the full name of the country/region as known by the people of this custom culture.

public:
 property System::String ^ RegionNativeName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string RegionNativeName { get; set; }
member this.RegionNativeName : string with get, set
Public Property RegionNativeName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa lokalna kraju/regionu.The local name of the country/region.

Wyjątki

Ta operacja jest nieprawidłowa dla kultury neutralnej.This operation is not valid for a neutral culture.

Wartość w operacji zestawu jest null.The value in a set operation is null.

Długość wartości w operacji zestawu nie należy do zakresu od 1 do 79 znaków.The length of the value in a set operation does not range from 1 to 79 characters.

Uwagi

Właściwość RegionNativeName odpowiada właściwości NativeName.The RegionNativeName property corresponds to the NativeName property.

Dotyczy