CultureAndRegionInfoBuilder.ThreeLetterISOLanguageName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia trzyliterowy kod ISO 639-2 dla języka tej kultury niestandardowej.Gets or sets the ISO 639-2 three-letter code for the language of this custom culture.

public:
 property System::String ^ ThreeLetterISOLanguageName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ThreeLetterISOLanguageName { get; set; }
member this.ThreeLetterISOLanguageName : string with get, set
Public Property ThreeLetterISOLanguageName As String

Wartość właściwości

String

Trzyliterowy kod ISO 639-2 dla języka bieżącego obiektu CultureInfo.The ISO 639-2 three-letter code for the language of the current CultureInfo object.

Wyjątki

Wartość w operacji zestawu jest null.The value in a set operation is null.

Długość wartości w operacji zestawu nie mieści się w zakresie od 1 do 8 znaków.The length of the value in a set operation does not range from 1 to 8 characters.

Wartość operacji zestawu zawiera znak, który nie należy do przedziału od „a” do „z”, od „A” do „Z” lub od „0” do „9”.The value in a set operation contains a character that is not in the range "a" to "z", "A" to "Z", or "0" to "9".

Uwagi

Właściwość ThreeLetterISOLanguageName odpowiada właściwości ThreeLetterISOLanguageName.The ThreeLetterISOLanguageName property corresponds to the ThreeLetterISOLanguageName property.

Na przykład trzy litery skrótu dla języka angielskiego to "aparatu".For example, the three-letter abbreviation for English is "eng".

Dotyczy